ข้อมูลกิจกรรม

Fat Fighting ลดพุง ลดโรค

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากบุคลากรในองค์กรตรวจพบว่า BMI สูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ทางบริษัทได้เล็งเห็นว่าหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้จะไม่เป็นผลดีต่อบริษัทและองค์กร ดังนั้นจึงได้จัดโครงการ ลดพุง ลดโรคขึ้น เพื่อให้สุขภาพของพนักงานดีขึ้น และสร้างความสำเร็จให้องค์กร

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพกายที่แข็งแรง ค่า BMI ที่สูงลดลง

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
100
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
กลุ่มพนักงานที่มีค่า BMI สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2556
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ระเบียงหรือลานพื้นที่ในบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกกำลังกาย (trainer) มาสาธิตและแสดงการออกกำลังกายที่ถูกต้อง - จัดให้มีการออกกำลังกาย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ภายในหน่วยงานหรือสำนักงาน - มีการวัดผลที่ได้และมีของรางวัลเมื่อมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น คือ พนักงานมีค่า BMI ลดลง หันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น พนักงานบางท่าน เลิกบุหรี่ และเหล้า เพื่อมาดูแลและใส่ใจสุขภาพของตัวเองมากขึ้น ซึ่งมีผลดีต่อตัวพนักงานเอง รวมทั้งครอบครัวและองค์กร

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ของรางวัล, เงินรางวัล - สุขภาพร่างกายแข็งแรง - ความร่วมมือของบุคคลในกลุ่ม

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

กิจกรรมนี้ถูกต่อยอดออกมาเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายที่หลากหลายมากขึ้น เช่น กิจกรรมโยคะ เวทเทรนนิ่ง หรือการวิ่ง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
33/29-31 wall street tower ชั้น 8 ถ.สุรวงค์ แขวงสุริยวงค์ บางรัก กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ :
08-7597-0472
e-mail :
prineebp99@yahoo.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ณรงค์ศักดิ์ สายชล
ตำแหน่ง :
-
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
prineebp99@yahoo.com
line ID :
-
มือถือ :
08-7597-0472