ข้อมูลกิจกรรม

Morning exercise

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

- ให้พนักงานได้ออกกำลังกายเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงาน - มีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารจากผู้บริหารถึงพนักงานทุกคน - มีการชี้แจงงานแต่ละวันให้ทราบถึงความคืบหน้าของงาน - ให้พนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรมร่วมกัน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ต้องการให้มีการสื่อสารภายในองค์กรอย่างทั่วถึง และการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
2000
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2558
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในบริษัทฯ
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารทราบ และแจ้งหัวหน้างาน พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม ทางอีเมล์และเสียงตามสาย
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมก่อนเริ่มงานทุกวัน เวลาการรวมกลุ่มกันแต่ละวันเป็นตัวชี้วัดความพร้อมเพรียงของพนักงานที่เข้ามารวมแถว เพื่อออกกำลังกายแต่ละวัน จากเดิมเริ่มแรก ใช้เวลา 10-15 นาที จึงพร้อมกันได้ แต่ปัจจุบันใช้เวลาไม่ถึง 5 นาที ก็พร้อมเพรียงกัน โดยเริ่มกิจกรรมเวลา 7.30 น. ทุกวัน พนักงานมีความพึงพอใจในกิจกรรม และผู้บริหารให้ความสำคัญในการร่วมกิจกรรม

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้บริหาร - การสื่อสารโดยตรงระหว่างผู้บริหารและพนักงานในแต่ละวัน - ความรู้สึกของพนักงานกับผู้บริหารมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- พนักงานใหม่ควรมีการจัดกลุ่มพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา - พนักงานเก่าให้การต้อนรับและเป็นกันเองกับพนักงานใหม่ - การสื่อสารในการทำกิจกรรมให้ทุกฝ่ายช่วยกัน - ทุกครั้งต้องมีผู้บริหารให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อกิจกรรมนี้ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้เร็วขึ้น

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท สามมิตรมอเตอร์เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด มหาชน
ที่อยู่องค์กร :
39 ม.12 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
โทรศัพท์ :
08-7537-1259
e-mail :
narongchai@sammitr.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ณรงค์ชัย ป๋าคำ
ตำแหน่ง :
-
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
narongchai@sammitr.com
line ID :
-
มือถือ :
08-7537-1259