ข้อมูลกิจกรรม

Spark strong healthy

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากผลการตรวจสุขภาพประจำปีแล้ว พนักงานมีสุขภาพที่แย่ลง ทางบริษัทฯ จึงเล็งเห็นว่าทรัพยากรที่มีค่าที่สุดคือบุคลากร จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพขึ้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- สุขภาพที่ดีขึ้น - มีการสื่อสารภายในองค์กรหรือร่วมทำกิจกรรมกันมากขึ้น - มีอัตราการรักษาพยาบาลและอัตราการหยุดงานลดลง

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
80
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกระดับ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
2
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- สำรวจ น้ำหนักของพนักงาน - ร่วมทำกิจกรรมทั้งภายในองค์กร และภายนอก (ส่วนตัวของพนักงาน) - ส่งรูปการทำกิจกรรมต่าง ๆ - HR วัดผลจากน้ำหนักที่ลดลงและสุขภาพที่ดีขึ้น - จัดการแข่งขันเพื่อเป็นแรงจูงใจ - โปรโมทพนักงานที่โดดเด่นและชื่นชมเพื่อเป็นกำลังใจ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- สุขภาพที่ดีขึ้น - สภาพแวดล้อมในการทำงานดีขึ้น - การสื่อสารและร่วมกันทำกิจกรรมมากขึ้น - สภาพร่างกายและจิตใจแจ่มใส - ทุกระดับมีส่วนร่วม - ลดอัตราการลาป่วย และการเบิกค่ารักษาพยาบาล

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ความมีวินัย และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง - มีการทำกิจกรรมร่วมกับผู้บริหาร

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ได้รับความสนใจค่อนข้างมาก และอยากให้มีตลอด

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท สพาร์ค อินเตอร์เทรด จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
42 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 91 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ :
08-0592-2493
e-mail :
pittinun_n@sparkinter.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
พิตตินันทร์ นันทการ
ตำแหน่ง :
HR
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
pittinun_n@sparkinter.com
line ID :
-
มือถือ :
08-0592-2493