ข้อมูลกิจกรรม

องค์กรสร้างสุข

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ผู้บริหารระดับสูงมีความมุ่งมั่นและวางแนวทางตามนโยบาย โดยบรรจุไว้ใน วิสัยทัศน์และพันธกิจตลอดมา โดยมีการแต่งตั้งคณะทีมงานและขับเคลื่อนด้วย ซึ่งจัดทำแบบประจำปี

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้พนักงานมีความสุข มีความรู้ มีสุขภาพดี ขณะเดียวกัน พนักงานทุกคนจะต้องมีครอบครัวที่ดีด้วย

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
406
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงาน เด็กในชุมชน ครอบครัวของพนักงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
5
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2553
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ในบริษัท และชุมชนต่างๆ
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- จัดทำนโยบาย - ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร - แผนงานโครงการ - โครงการแต่ละโครงการ - การหาความต้องการในการจัดกิจกรรม - การประเมินผลก่อนทำกิจกรรม - การประเมินผลประจำปี - การประเมินผลในแต่ละกิจกรรม - การจัดทำตาม KPI
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- Survey การทำกิจกรรม - Happynomitor - KPI 95% /ปี

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- การสื่อสาร/ ประชาสัมพันธ์ - การมีส่วนร่วม - การเข้าถึงกิจกรรม - ความมุ่งมั่นของผู้บริการระดับสูง - การเข้าถึงความต้องการและนำมาวิเคราะห์ผล - งบประมาณของบริษัทที่จัดให้

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

จิตสำนึกของพนักงานทุกคนในการมีส่วนร่วม ควรมีความต่อเนื่องและหาความต้องการที่แท้จริง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
128/1 ม. 7 ซอย วัดนครชื่นชุม ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทรศัพท์ :
081-646-0094
e-mail :
praputsorn@body-piercling.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ประภัสสร จอกสูงเนิน
ตำแหน่ง :
HR Manager
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
081-646-0094
line ID :
6460094
มือถือ :
praputsorn@body-piercling.com