ข้อมูลกิจกรรม

We are Family BJC kids Art

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

- บุตรหลานของพนักงานมีกิจกรรมสร้างสรรค์ในช่วงปิดเทอม - สร้าง EngDGC ให้พนักงาน - มีหน้าที่มีครอบครัวบุตรหลานให้มาฝึกสมาธิช่วงปิดเทอม

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- ส่งเสริมทักษะศิลปะฝึกสมาธิให้บุตรหลานของพนักงาน - สร้าง EngDGC ให้พนักงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
40
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
บุตรหลานพนักงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ห้องประชุมบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- คัดเลือกครูศิลปะที่มีประสบการณ์สอนเด็กๆ - ประชาสัมพันธ์ - รับสมัคร - โชว์ผลงาน - แบบสอบถาม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
จากแบบสอบถาม มากกว่า 90% ของพนักงานและบุตรหลาน พึงพอใจ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

พนักงานรู้สึกว่าองค์กรใส่ใจถึงครอบครัว

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

จัดต่อเนื่อง ต่อยอดกิจกรรม เช่น ประกวดภาพศิลปะของบุตรหลานพนักงาน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
-
โทรศัพท์ :
087-799-1265
e-mail :
thayadas@bjc.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ธยาดา สุนิธิอารีนนท์
ตำแหน่ง :
-
แผนก :
งานทรัพยากรบุคคล
ฝ่าย :
-
e-mail :
thayadas@bjc.co.th
line ID :
-
มือถือ :
087-799-1265