ข้อมูลกิจกรรม

พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยราชสุดาประจำปี

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ด้วยจากผลสำรวจความสุขขององค์กรผลปรากฏว่า ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขในด้าน Happy Relax มีค่าต่ำที่สุด จึงจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้บุคลากรมีความผ่อนคลายจากการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเพิ่มความสุขในด้านดังกล่าว

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อระดับคะแนนเฉลี่ยความสุขของบุคลากรในองค์กรให้เพิ่มขึ้นจากเดิม 5.9 เป็น 6.5

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
120
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
บุคลากร
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
2
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ต่างจังหวัด
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- สำรวจรูปแบบความต้องการของกิจกรรม - ขออนุมัติจัดโครงการ - ดำเนินโครงการ - สรุปผลโครงการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ระดับคะแนนเฉลี่ยความสุขด้าน Happy Relax มีค่าสูงขึ้น - ระดับคะแนนเฉลี่ยความสุขด้าน Happy Heart มีค่าสูงขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

การจัดกิจกรรมในโครงการสามารถตอบตามความต้องการของบุคลากร

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรมากขึ้นจากเดิมปีละ 1 ครั้ง เป็น ปีละ 2 ครั้ง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่อยู่องค์กร :
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ :
0873249183
e-mail :
admin05@hwp.com
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ขจีกาญจน์ จันทร์แก้ว
ตำแหน่ง :
แผนก :
งานทรัพยากรบุคคล
ฝ่าย :
e-mail :
N__M21@hotmail.com
line ID :
มือถือ :
0873249183