ข้อมูลกิจกรรม

มุมนมแม่ในสถานประกอบการ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ต้องการให้พนักงานเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อลดค่าใช้จ่าย สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- ให้พนักงานลดค่าใช้จ่าย - ให้พนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุตร

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
300
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานหญิงทุกแผนก
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
4
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2556
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ห้องนมแม่บริษัท WD
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- แนะนำ, ชักชวน, อบรม,ส่งเสริมให้ปฏิบัติ - ประเมินผล, ติดตาม, ปรับปรุง, พัฒนา
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- สถิติการใช้บริการห้องนมแม่ - แบบประเมินผลอย่างต่อเนื่อง - การขยายเครือข่าย

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- การสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร - การมุ่งมั่น ตั้งใจ จากฝ่ายดำเนินการ - การให้ความร่วมมือจากพนักงาน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ควรส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานทุกบริษัทเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เวิสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
140 ม.2 นิคมอุตสาหกรรมบางประอิน จ.อยุธยา
โทรศัพท์ :
035-277-000
e-mail :
pornnarong.wongsunton@wdc.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
พรณรงค์ วงษ์สุนทร
ตำแหน่ง :
Sr. Manager
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
pornnarong.wongsunton@wdc.com
line ID :
-
มือถือ :
035-277-000