ข้อมูลกิจกรรม

เค้กวันเกิด

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

บุคลากรจัดเป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จในการทำงานเพราะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่จะทำให้องค์กรทำงานสำเร็จลุล่วง การสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีความรักความปรารถนาดีต่อกัน จะช่วยให้เราทำงานให้สำเร็จ และทำให้องค์กรก้าวหน้า มั่นคง ดังนั้นการจัดให้มีกิจกรรมเค้กวันเกิดให้แก่พนักงานเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเสริมสร้างความรัก ความสัมพันธ์อันดี และบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เพื่อให้เกิดกำลังใจแก่บุคลากร

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้บุคลากรมีกิจกรรมร่วมกัน - สร้างความสัมพันธ์อันดีเนื่องซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากร - เพื่อให้บริหารพบปะพนักงานเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน - เพื่อเป็นการสร้างความรักความห่วงใยของบุคลากร

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
60
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานในองค์กรทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2557
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- สำรวจพนักงานผู้ที่เกิดในเดือนนั้นๆ ว่ามีกี่คน - จัดทำเค้กวันเกิดเพื่อดำเนินกิจกรรม - แจ้งผู้บริหาร ผู้จัดการ/ ประธานโครงการทราบวันจัดกิจกรรมเพื่อมอบเค้กวันเกิดให้กับพนักงานที่เกิดในเดือนนั้นๆ โดยกำหนดวันที่พนักงานเกิดพร้อมกันหลายๆ คน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- มีบรรยากาศที่ดีในการทำงาน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน องค์กรมีความสุข - บุคลากรมีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน มีความรักความผูกพันกัน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ผู้บริหารและพนักงานให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า
ที่อยู่องค์กร :
246 ม.2 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ :
e-mail :
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
มณีรัตน์ ภู่ทรัพย์สิน
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
maneraimc@gmail.com
line ID :
มือถือ :
08-1713-6438