ข้อมูลกิจกรรม

ไหว้พระ ๙ วัด

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เกิดปัญหาจากนโยบายขององค์กรด้านสุขภาวะไม่ชัดเจน มีปัญหาในเรื่องเวลาการทำงาน งบประมาณด้านสุขภาวะ ทางองค์กรจึงเห็นความสำคัญและต้องการให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งเป็นวิธีการดำเนินงานที่ง่ายที่สุด ที่ไม่เบียดเบียนเวลาทำงาน และสามารถใช้งบอย่างจำกัดได้

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- มีกิจกรรมร่วมกันโดยความสมัครใจ ไม่ต้องบังคับ - ใช้เวลาว่าง (วันอาทิตย์) ให้เกิดประโยชน์ - ประหยัดงบประมาณทั้งขององค์กรและพนักงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ตั้งโครงการไหว้พระ 9 วัด ในพื้นที่ใกล้เคียงกับบริษัท ซึ่งในปีแรก (2556) จัดขึ้นที่จังหวัดอยุธยา โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่รุ่นละ 60 คน - ใช้เวลาว่างคือวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดของบริษัท และประกาศให้พนักงานที่สนใจเข้าร่วม ระยะเวลาคือ 1 วัน (ทุกวันอาทิตย์ ติดต่อกันจนครบ 60 คน) โดยมีสมาชิกรุ่นละ 10 คนต่อวัน - ใช้รถตู้บริษัทในการให้บริการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการกับพนักงาน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- จากปีแรกที่ทำโครงการ คือ ปี 2556 ที่จำกัดเพียง 60 คน ได้มีการบอกต่อการจัดกิจกรรม ทำให้มีการเพิ่มรอบในการเข้าร่วมกิจกรรม - ปีที่2 ไม่จำกัดผู้เข้าร่วมโครงการทำให้มีผู้เข้ร่วมโครงการมากถึง 100 คน และพนักงานให้ความร่วมมือเข้าโครงการโดยไม่ต้องประชาสัมพันธ์มาก - ย้ายสถานที่จากอยุธยาเป็นสุพรรณบุรี เนื่องจากได้มีการทำแบบสอบถาม ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมปีที่แล้ว จึงทำให้สามารถรับรู้ความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการมากขึ้น - ปีที่ 4 (ปีปัจจุบัน 2559) ได้จัดกิจกรรมขึ้นที่จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ และมีพนักงานให้ความสนใจโครงการแล้ว 100 คน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- การไม่จำกัดในเรื่องของเวลาในการร่วมกิจกรรมในแต่ละรุ่น และไม่จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะรวมกลุ่มกันมาเข้าร่วมโครงการกันเอง - ไม่มีค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรม - ไม่เบียดเบียนเวลาทำงาน ทำให้รู้สึกผ่อนคลายและอยากจะเข้าร่วมกิจกรรม

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

นำข้อมูลที่ได้เสนอต่อผู้บริหารระดับสูงในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะร่วมกันทั้งองค์กร

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
ที่อยู่องค์กร :
โทรศัพท์ :
e-mail :
siwapondpong@hotmail.com
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายศิวพลศ์ พึ่งอ้น
ตำแหน่ง :
หัวหน้าแผนก
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
siwapondpong@hotmail.com
line ID :
มือถือ :