ข้อมูลกิจกรรม

โครงการปลูกผักลอยฟ้า หลังคาสีเขียว

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ต้องการหาพื้นที่สีเขียวที่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับพนักงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้พนักงานได้ร่วมแรงร่วมใจในการสร้างพื้นที่สีเขียวที่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้แก่พนักงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
600
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานบริษัท (สำนักงานใหญ่)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2557
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริเวณดาดฟ้าของบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงโครงการและเชิญชวนพนักงานเข้าร่วม - ผูกโครงการไว้กับทีมงาน 5 ส. ที่แบ่งคณะทำงานดูแลพื้นที่ - คัดเลือกทีมที่สามารถดูแลพื้นที่ได้ดีที่สุดและมอบรางวัลให้แก่ทีมนั้น - ให้ทีมที่ได้รางวัลดีไซน์พื้นที่ และปรับปรุงให้มีความสวยงามมากขึ้น - จัดตั้งเป็นคณะทำงานและส่งเสริมให้ไปดูงานตามหน่วยงานต่างๆ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานมีความสนใจในกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก มีการขึ้นไปใช้พื้นที่ของบริเวณสวนเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และใช้เป็นที่พบปะสังสรรค์กัน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

โครงการมีความสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ปัจจุบันถูกยกเลิกเนื่องจากบริษัทฯ มีการใช้พื้นที่ต่อเติมสำนักงาน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

กำลังหาพื้นที่ใหม่เพื่อใช้ทำกิจกรรม

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ซินแน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
433 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวง/เขต ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ :
e-mail :
kanittha_i@synnex.co.th
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ขนิษฐา อินทนะ
ตำแหน่ง :
HR ER communication manager
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
kanittha_i@synnex.co.th
line ID :
มือถือ :
09-1773-6389