ข้อมูลกิจกรรม

น้ำหมักชีวภาพจากใจ PEA

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากปริมาณเศษใบไม้ และเศษอาหารมีปริมาณมาก จึงเกิดความคิดที่จะลดปริมาณเศษใบไม้ และเศษอาหารภายในสำนักงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด - ลดปริมาณขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อม - ลดการใช้สารเคมี

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
30
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ใช้ไฟ และครอบครัว
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริเวณด้านหลัง สำนักงานการไฟฟ้าจังหวัดร้อยเอ็ด
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- มีการประชุมกลุ่มสมาชิก - แต่งตั้งคณะทำงาน และทำแผนดำเนินการ - เรียนเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ - ให้สมาชิกเริ่มทำกิจกรรมโครงการน้ำหมักชีวภาพ - นำน้ำหมักชีวภาพไปแจกจ่าย และจำหน่าย - สรุปประเมินผล
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ด้านค่าใช้จ่ายในส่วนของการซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด จากเดิม 4000 บาท ลดลงเหลือ 2500 บาท - สร้างรายได้ให้กับชุมชน สมาชิก และเป็นการต่อยอดความรู้โครงการ และความยั่งยืนของกิจกรรม

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมโครงการน้ำหมักชีวภาพ ทำให้ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจ และกิจกรรมที่ทำได้ด้วยตัวเองและความยั่งยืน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- สามารถนำไปแจกจ่ายได้ - มีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ - มีการต่อยอดความคิดของกิจกรรม

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ อ.เสลภูมิ อ.อาจสามารถ อ.โพนทอง อ.เกษตรวิสัย
ที่อยู่องค์กร :
3087 ม.7 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ :
081-393-2573
e-mail :
-
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายดุสิต โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง :
รองผู้จัดการ (เทคนิค)
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
line ID :
มือถือ :
081-393-2573