ข้อมูลกิจกรรม

Business email writing for AEC

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสู่ AEC สมาคมธุรกิจไม้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรของสมาคมและสมาชิกของสมาคมก้าวเข้าสู่ AEC ได้อย่างมั่นคง

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

พัฒนาบุคลากรและสมาชิกของสมาคมธุรกิจค้าไม้ให้มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับลูกค้าหรือผู้ประสานงานจากต่างประเทศ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
30
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานในสมาคมและพนักงานบริษัท
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
3
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2558
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
สมาคมธุรกิจค้าไม้
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

เชิญสมาชิกร่วมเข้าอบรมกับสมาคมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
บุคลากรและสมาชิกได้มีความรู้เพิ่มเติม ตัวชี้วัดคือแบบสอบถาม

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

เพิ่มวันจัดกิจกรรม คัดคนที่พร้อมร่วมกิจกรรม

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
สมาคมธุรกิจไม้
ที่อยู่องค์กร :
13/47 ม.1 ซ.ศรีนครินทร์42 ถ.ศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กทม. 10250
โทรศัพท์ :
08-6004-9212
e-mail :
panatda.d@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ปนัดดา ดีหยาม
ตำแหน่ง :
-
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
panatda.d@gmail.com
line ID :
-
มือถือ :
08-6004-9212