ข้อมูลกิจกรรม

โครงการกิจกรรมสัมพันธ์สัญจรประจำปี

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากในองค์กรที่มีพนักงานปฏิบัติงานอยู่ โดยแบ่งเป็นพนักงานในกลุ่มผู้บริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการ ซึ่งมีความคิดเห็นแตกต่างกัน โดยเฉพาะในเรื่องบริหารจัดการ การจัดสวัสดิการ ปัญหาการปฏิบัติงาน จึงกำหนดให้มีโครงการให้ผู้บริหารและพนักงาน (สหภาพ) มาสัมมนาร่วมกัน เผื่อรับฟังบรรยายความรู้ด้านกฎหมาย เข้าใจถึงบทบาทตนเองในองค์กรและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ โดยจัดนอกสถานที่ มีโอกาสทัศนศึกษา ทำบุญ และผ่อนคลายจากการทำงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้พนักงานในองค์กร เข้าใจบทบาทของตนเอง ได้ความรู้และรับฟังความคิดเห็นของผู้บริหารและพนักงานได้ผ่อนคลายจากงานประจำ สร้างความสามัคคี ลดการเรียกร้องสวัสดิการ สิทธิประโยชน์

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและแบ่งจำนวนพนักงานจากกลุ่มต่าง ๆ - กำหนดหัวข้อความรู้และสถานที่ที่ดำเนินการ - กำหนดแนวทาง กำหนดการ - ในการดำเนินการให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ทัศนศึกษาในพื้นที่ และอาจมีการทำกิจกรรม CSR ร่วมกัน เมื่อถึงวันสัมมนา จะได้รับความรู้ด้านกฎหมายช่วงเช้าและเสวนาร่วมกันช่วงบ่าย ช่วงเย็นรับประทานอาหารร่วมกัน มีกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ - ดำเนินการโดยคนในสังกัดทั้งหมด
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- การเรียกร้องการปรับสวัสดิการหรือยื่ยชื่อเรียกร้องน้อยลง - ปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงานระหว่างผู้บริหารกับพนักงานน้อยลง - เข้าใจบทบาทของตัวเองมากขึ้น - มีความผูกพันและความพึงพอใจในองค์กรมากขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน คือ เพื่อให้องค์กรขันเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
การประปาส่วนภูมิภาค
ที่อยู่องค์กร :
-
โทรศัพท์ :
-
e-mail :
Sanony@pwa.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
สานนท์ ญาณะ
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานพนักงานสัมพันธ์
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
Sanony@pwa.co.th
line ID :
-
มือถือ :
-