ข้อมูลกิจกรรม

ศุกร์ สุข สุด ๆ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

การทำงานของพนักงานตลอด 1 สัปดาห์ ล้วนมีแต่เรื่องการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผ่อนคลายจากการทำงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากวิทยากรที่มามอบองค์ความรู้ และพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อเสริมสร้างความสุขให้กับพนักงานในองค์กi - มีการจัดการความรู้ โดยมีวิทยากรนำองค์ความรู้มาแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
30
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานในสมาคมและพนักงานบริษัท
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ตั้งกิจกรรมและหาวิทยากรผู้เป็นกูรูประจำกลุ่มโดย facilitator - ทำ PR โปสเตอร์เชิญชวนพนักงาน กำหนดวัน - จัดกิจกรรมในวันศุกร์ เวลา 14.00 น. - วิทยากรบรรยาย - นำสู่กิจกรรมภาคปฏิบัติ - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - ติดตามผลงาน (หลังจากจัดกิจกรรมไป 1 สัปดาห์) - ในระหว่างสัปดาห์คณะทำงาน KM (ผู้จัด) ติดตามผล - มอบรางวัลให้กับผู้ที่ประสบความสำเร็จ และลงในเว็บไซต์ KM
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานมีความสุข สนุกในกิจกรรม - มีความกระตือรือร้นอยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตัวชี้วัด - สถิติการร่วมกิจกรรม - ผลงานความสำเร็จ - OPL - พนักงานต่อยอดกับครอบครัวได้ - พนักงานมีความสุขจะส่งผลให้การปฏิบัติตนมีประสิทธิภาพ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

การทำแต่ละกิจกรรมควรอยู่ในกระแสความสนใจ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
โทรศัพท์ :
e-mail :
piyarachs@rvp.co.th
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ปิยรัช สุริยงค์
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
piyarachs@rvp.co.th
line ID :
มือถือ :