ข้อมูลกิจกรรม

โรงเรียนในโรงงาน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาตนเองและเป็นการวางแผนอนาคตสำหรับเยาวชน เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการปัญหา Turn Over เพื่อให้พนักงานมีความรักความผูกพันต่อองค์กร และเพื่อพัฒนาประเทศชาติ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อให้บุคลากร ครอบครัว ชุมชน มีความรู้และอาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

ส่วนที่ 1 - เยาวชนจากวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี คัดเลือกมา 13 คน - ให้เยาวชนเข้ามาฝึกงาน เหมือนกับพนักงาน โดยทางบริษัทให้การสนับสนุนค่าที่พัก ค่าอาหาร และเบี้ยเลี้ยง - ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ทีมอาจารย์จะมาสอนที่บ้านพัก - สาขาที่เปิดคือ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ส่วนที่ 2 ให้พนักงานที่สนใจสมัครเรียนเพื่อปรับวุฒิการศึกษา ส่วนที่ 3 ให้ครอบครัวของพนักงาน เช่น บุตรหลานของพนักงานนั้น เข้าร่วมโครงการ ส่วนที่ 4 ชุมชนและบุตรหลาน สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- สามารถเห็นความสำเร็จของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ คือ การได้รับวุฒิบัตรทางด้านการศึกษา - ลดอัตราการ Turn Over ของพนักงานลงได้ - สามารถค่าใช้จ่ายทางด้านการเรียนของพนักงาน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ช่วงการดำเนินงานอยู่ในช่วง ส่วนที่ 1 ซึ่งมีปัญหาบ้าง แต่ก็สามารถปรับและเปลี่ยนแก้ไขได้ เพื่อให้โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ในอนาคตอยากจะเห็นความยั่งยืนของโครงการนี้ และสามารถสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพต่อชาติได้จริง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
โทรศัพท์ :
02-420-0027 ต่อ 1064
e-mail :
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
เสวียน อินทรชิต
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการฝ่าย HDOP
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
line ID :
มือถือ :