ข้อมูลกิจกรรม

Save for your future

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

- พนักงานที่จะเกษียณอายุมีเงินเก็บค่อนข้างน้อย - มีข้อจำกัดทางการเงิน - มีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างลำบาก เมื่อเกษียณอายุไปแล้ว - ขาดความรู้ในเรื่องการออมเงิน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- ให้พนักงานมีความรู้ - มีเงินเพียงพอหลังเกษียณอายุ - รู้จักการวางแผนทางการเงิน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
250
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
2
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ตามส่วนภูมิภาค
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- แบ่งกลุ่มพนักงานตามการเก็บออม - มีพี่เลี้ยงประจำกลุ่มเข้าไปดูแล - ให้ความรู้ในเบื้องต้นเกี่ยวกับการออม - พี่เลี้ยงให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลประจำกลุ่ม - พี่เลี้ยงเตรียมข้อมูลของพนักงานรายบุคคลก่อนเข้าอบรม - วางเป้าหมายที่พนักงานจะออมเงินเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานมีความรู้ในเรื่องการออมมากขึ้น - รู้จักการวางแผนทางการเงินก่อนเกษียณ - ให้ความสำคัญกับการออมมากขึ้น โดยเพิ่มเงินออม - พนักงานได้มีการแลกเปลี่ยนการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุ - แนะนำแก้ไขปัญหาข้อจำกัดทางการเงินเป็นรายบุคคลได้

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- มีการเตรียมโครงการที่ดี และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน - เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพนักงานโดยตรง - การอบรมเข้าถึงพนักงานโดยตรง - ความไว้วางใจระหว่างพนักงานกับเจ้าหน้าที่

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ขยายช่วงอายุในการอบรมให้เร็วขึ้น - เพิ่มการออมของพนักงานในองค์กร - การประชาสัมพันธ์การออมให้ทั่วถึง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
การประปาส่วนภูมิภาค
ที่อยู่องค์กร :
72 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ :
02-5518916
e-mail :
pvdfund@pwa.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวภัสสรา ประภาสุมณี
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
pvdfund@pwa.co.th
line ID :
มือถือ :