ข้อมูลกิจกรรม

ตลาดนัด สร้างสุข

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากทางสถาบันได้มีการให้บุคลากรทำแบบสอบถาม เพื่อหาค่าของความสุขแต่ละด้านของบุคลากร จากผลประเมินนั้น ค่าความสุขด้าน Happy Money และHappy Relax มีค่าต่ำสุด และ Happy Family กับ Happy Society มีค่ามากที่สุด จึงคิดโครงการที่จะสามารถแก้ไขด้านที่มีค่าความสุขต่ำ และเพิ่มพูนด้านที่มีค่าความสุขที่มีค่ามากของบุคลากร ในองค์กรให้มากขึ้น จึงเกิดเป็นโครงการตลาดนัด สร้างสุข

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในสถาบัน เนื่องจากการทำกิจกรรมร่วมกัน - เกิดรายได้กับบุคลากรเพิ่มมากขึ้น - มีความผ่อนคลาย และสนุกสนานในเวลาที่เครียด

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
200
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ลานข้างสถาบันเด็ก
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- เกิดสังคมที่ดีต่อกันในองค์กร มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน - บุคลากรมีรายได้เพิ่มขึ้น - พูดถึงสถาบันในทางที่ดี มีความรู้สึกอยากมาทำงานมากขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล
ที่อยู่องค์กร :
999 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ :
02-441-0602
e-mail :
poonyawee123@hotmail.com
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
คณะทำงาน
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
poonyawee123@hotmail.com
line ID :
มือถือ :