ข้อมูลกิจกรรม

Pea ห่วงใยถิ่นไกลเจริญ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

Pea จ.อุบลราชธานี มีเขตรับผิดชอบเป็นวงกว้างซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ห่างไกลความเจริญ ขาดงบประมาณในการพัฒนาอยู่หลายส่วน Pea ต้องการที่จะมีส่วนในการคืนความสุขให้กับสังคมโดยเริ่มต้นที่เยาวชนเป็นหลัก ดังนั้น จึงได้เกิดโครงการ เพื่อจุดประกายความรู้ให้เยาวชน และร่วมพัฒนาอาคารเรียนเพื่อความปลอดภัยและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- สร้างความรู้ความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าแก่ชุมชน - สร้างความรักความสามัคคี และภาพลักษณ์ที่แก่ Pea

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
20
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ครู นักเรียน และผู้ปกครอง
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
โรงเรียน บ้านปากลา อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- กลุ่มจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรม ขอความร่วมมือบริจาคทรัพย์ สิ่งของ อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์การเรียน - มอบของบริจาคให้โรงเรียน - ให้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า และด้านการประหยัดไฟฟ้า - ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าในอาคารเรียน - ให้ความรู้เรื่องการจัดตั้งสหกรณ์
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- นักเรียนได้รับความรู้ใหม่ ๆ - เกิดความปลอดภัยในอาคารเรียน - สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ Pea

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- มีการจัดทำโครงการอย่างต่อเนื่องไปยังโรงเรียนชนบทอื่น ๆ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ควรทำโครงการนี้แบบต่อเนื่องและยั่งยืน - เชิญชวนหน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชนเข้าร่มเพื่อให้เกิดเป็นเครือข่าย

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ
ที่อยู่องค์กร :
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์ :
-
e-mail :
-
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายชำนาญ โสภารัตน์
ตำแหน่ง :
ผจก.กฟอ.วรม.
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
-
line ID :
-
มือถือ :
-