ข้อมูลกิจกรรม

ให้ความรู้ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าแก่ชุมชน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้าในการติดตั้งอุปกรณ์การใช้ไฟภายในบ้าน ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของการใช้ฟ้า จึงได้ทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อตรวจสอบ และให้คำแนะนำพร้อมทั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสพระชนมายุ 84 พรรษา

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ - เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนยางชุมใหญ่ เรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า - เพื่อออกตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในครัวเรือน และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด จำนวน 700 ครัวเรือน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
700
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ชุมชน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
1
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อบต.ยางชุมใหญ่
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- แต่งตั้งคณะทำงาน - คัดเลือกชุมชนที่จะออกดำเนินการ - สำรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดในชุมชน - ขออนุมัติงบประมาณ - แบ่งทีมงานเป็น 10 ทีม 1 ทีมจะให้ความรู้แก่นักเรียน และอีก 9 ทีม จะออกพื้นที่เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดให้แก่ชุมชน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- มีการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดได้ทั้งหมด 550 ครัวเรือน - นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัด และปลอดภัย - ทำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ความร่วมมือระหว่างไฟฟ้ากับชุมชน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- เพิ่มเวลาการสำรวจ เนื่องจากเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน - ลดขนาดชุมชนให้มีจำนวนครัวเรือนที่เหมาะสม - การแบ่งงานแต่ละทีม

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่องค์กร :
ศรีษะเกษ
โทรศัพท์ :
-
e-mail :
-
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
-
ตำแหน่ง :
-
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
-
line ID :
-
มือถือ :
-