ข้อมูลกิจกรรม

ฝายเฉลิมพระเกียรติ พระราชินี 84 พรรษา

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

หน่วยงานเล็งเห็นถึงความสำคัญของการขาดแคลนแหล่งน้ำในการทำเกษตร ในเขตพื้นที่ชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้า

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- กักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร และการอุปโภค / บริโภคในครัวเรือน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
200
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
หมู่บ้านเหล่าฝ่าย
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
90
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
เหล่าฝ่าย
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- วางแผนตรวจพื้นที่ที่จะทำฝายชะลอน้ำ - ประสานกับเจ้าของพื้นที่ - ออกแบบฝาย - นำเศษวัสดุเหลือใช้มาใช้ในการทำฝาย
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างพนักงาน และชุมชนหลังจากการร่วมกิจกรรม

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ความร่วมมือภายในองค์กรกับเพื่อนพนักงาน - การสนับสนุนจากภาคเอกชน และห้างร้าน ต่าง ๆ - การสนับสนุนจากชุมชน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ให้ความรู้ชุมชนเกี่ยวกับการใช้ และการกักเก็บน้ำ - ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลา - ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำประปาหมู่บ้าน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.อำนาจเจริญ
ที่อยู่องค์กร :
1233 ม.8 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ :
-
e-mail :
-
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
-
ตำแหน่ง :
-
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
-
line ID :
-
มือถือ :
087-865-1183