ข้อมูลกิจกรรม

คืนผืนป่าสู่ผืนดิน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และคืนธรรมชาติสู่ชุมชน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- ลดภาวะโลกร้อน. - คืนธรรมชาติสู่ชุมชน - สนองโครงการพระราชดำริ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
400
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง คนงานและครอบครัว
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
30
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
วัดป่าแก่งเลิงจาน ต.แก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- แต่งตั้งคณะทำงาน - จัดทำแผนดำเนินการ - สำรวจสถานที่ - รณรงค์ เชิญชวน และประชาสัมพันธ์การปลูกป่า - กำหนดวันเวลา - จัดหาพันธุ์กล้าไม้ - ดำเนินการตามแผนงาน - สรุปผลดำเนินงาน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ได้ร่วมกันทำกิจกรรม และได้ร่วมออกกำลังกายในการปลูกป่า - ทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมได้ทุ่มเท ร่วมแรง ร่วมมือ ร่วมใจ - เทิดพระเกียรติในหลวง - ได้ความสุข และความสามัคคี - ร่วมคิด ร่วมทำ และระดมสมอง - เพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ของแผ่นดิน - ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง คณะทำงาน และครอบครัวมีส่วนร่วม - ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก และมวลชนในท้องถิ่น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- การได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก - ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง คนงาน และครอบครัว ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และสร้างความสามัคคี - มีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายนอก

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ชุมชนร่วมดูแล และรักษาพื้นที่ป่าที่ทำกิจกรรม - ขยายโครงการปลูกป่าไปยังพื้นที่อื่น ๆ - ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้เสนอโครงการคืนผืนป่าสู่แผ่นดินในครั้งต่อไป

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.มหาสารคาม
ที่อยู่องค์กร :
125 ม.6 ถ.แจ้งสนิท ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
โทรศัพท์ :
-
e-mail :
-
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ณัฐฎ์เสฎฐ์ สัจจะมโน
ตำแหน่ง :
-
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
nathases@hotmail.com
line ID :
-
มือถือ :
083-144-2514