ข้อมูลกิจกรรม

มุมพักผ่อน “คาราโอเกะ”

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากทางบริษัทมีความต้องการให้พนักงานได้ผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงานในช่วงหลังเลิกงาน หรือในโอกาสพิเศษที่จะจัดงานเลี้ยงสังสรรค์พร้อมกับมีคาราโอเกะให้ขับร้องกัน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้พนักงานได้มีการพักผ่อนหย่อนใจ Relax จากการทำงาน และยังสามารถได้มีการพบปะสังสรรค์กันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กันในที่ทำงานอีกด้วย

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ในองค์กร
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- จัดทำนโยบาย วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ - ประชาสัมพันธ์องค์กร - ดำเนินโครงการ - ติดตามผลต่อไป
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานมีความสุขได้ผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงานและยังได้เชื่อมความสัมพันธ์กันอีกด้วย

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- การให้ความร่วมมือ ร่วมกันของทุกๆ ฝ่าย

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

-

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
ที่อยู่องค์กร :
294-300 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10320
โทรศัพท์ :
02-246-8888, 081-581-2444
e-mail :
admin.hr@rockworth.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ชนม์ณภัทร
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
ชนม์ณภัทร
line ID :
มือถือ :
02-246-8888