ข้อมูลกิจกรรม

การพัฒนาองค์กรตามแนวทางสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace)

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

กรมควบคุมโรค มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ เพื่อการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยมีการศึกษา วิจัย พัฒนา รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการเฝ้าระวัง การป้องกัน ควบคุม วินิจฉัย รักษาโรคและภัยสุขภาพ ตลอดจนการพัฒนาให้เป็นองค์กรคุณธรรม เพื่อให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจ เชื่อถือศรัทธา และมีสุขภาพที่ดี โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบกรมควบคุมโรค ปี พ.ศ. 2558 – 2591 เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นแนวทางดำเนินกิจกรรมองค์กรคุณธรรม และกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานในการพัฒนาศักยภาพองค์กรและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานให้เป็น สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน โดยนำหลักการ “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา” มาใช้ในการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาคุณภาพองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการและแนวคิดการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐแห่งชาติ (PMQA) หมวด 5 ว่าด้วยการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ข้อ 16 การจัดระบบสภาพแวดล้อมการทำงาน อันจะส่งผลให้องค์กรมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย ช่วยลดอุบัติเหตุ และส่งเสริมให้บุคลากรทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดความรัก ความสามัคคี และการทำงานเป็นทีมอีกด้วย สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน จึงได้จัดทำโครงการการพัฒนาองค์กรตามแนวทางสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy workplace) เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานจากหน่วยงานต้นแบบ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้เป็นสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน อย่างต่อเนื่องต่อไป

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องการพัฒนาองค์กรตามแนวทางสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน แก่บุคลากรในหน่วยงาน - เพื่อศึกษาหาแนวทาง รูปแบบ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาองค์กรตามแนวทางสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน กับหน่วยงานต้นแบบ - เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาองค์กรตามแนวทางสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน - เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
100
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
บุคลากรของสำนักโรคเอดส์ฯ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
สำนักโรคเอดส์วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และภาคีเครือข่าย
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ศึกษาเกณฑ์การประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน - จัดตั้งคณะทำงาน Healthy workplace - จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อชี้แจ้งและร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงาน - ประกาศนโยบาย Healthy workplace โดยผู้อำนวยการ - จัดกิจกรรม Big Cleaning Day - จัดประชุมชี้แจ้งกิจกรรมประกวดกลุ่มงานน่าอยู่ น่าทำงาน - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ สร้างความเข้าใจ และความตระหนักให้แก่บุคลากร - ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบ - คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน - ประกาศผลพร้อมข้อเสนอแนะ และมอบรางวัลแก่กลุ่มงานที่ชนะเลิศกิจกรรมประกวดกลุ่มงานน่าอยู่ น่าทำงาน - สรุปผลการดำเนินงาน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- รายงานสรุปผลประชุมการดำเนินโครงการการพัฒนาองค์กรตามแนวทางสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy workplace) - กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม 80% - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 80% - กิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนที่กำหนด 80% - การใช้จ่ายงบประมาณตามแผน 80%

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินงาน - บุคลากรให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม - คณะทำงานมีความเข้มแข็ง ร่วมมือร่วมใจกัน - การได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ควรมีการวางแผนและกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม พร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน ตั้งแต่ระดับกรม กอง สำนัก และกลุ่มงาน - ควรมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร - ในแต่ละโครงการควรมีการบูรณาการการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน - สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรให้เข้าร่วมกิจกรรมโดยสมัครใจ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ที่อยู่องค์กร :
88 / 21 ม.4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ :
02-590-3213
e-mail :
somyod_bn@hotmail.com
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
สมยศ เจริญสุข
ตำแหน่ง :
นักวิชาการสาธารณะสุขปฏิบัติการ
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
somyod_bn@hotmail.com
line ID :
benz51471953
มือถือ :
094-601-4326