ข้อมูลกิจกรรม

สมาชิกกองทุน 1969

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่อให้บุคลากรรู้จักการใช้เงินให้เป็น สามารถที่จะจัดสรรรายได้ของตนเองรู้จักเก็บ รู้จักใช้ ใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับตนเอง ดังนั้นองค์กรจึงเล็งเห็นว่าในวัยเกษียน สมาชิกจะได้มีเงินก้อนจึงจัดตั้งกองทุน 1969 ขึ้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อให้บุคลากรมีเงินก้อนยามเกษียณอายุ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
บุคลากรโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนครปฐม (พนักงานที่ผ่านการพิจารณาจากผู้บริหาร)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนครปฐม
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ให้พนักงานที่ผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารแจ้งความประสงค์จะเข้าเป็นสมาชิกที่แผนกบุคคล - ทำหนังสือสัญญาการเป็นสมาชิก - รับทราบเงื่อนไขการเป็นสมาชิก
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- อัตราบุคลากรมีเงินสะสมเพื่อเกษียณอายุ เป้ามากกว่า 60% ปี ค.ศ. 2013 = 55.29% ปี ค.ศ. 2014 = 62.90% ปี ค.ศ. 2015 = 63%

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- มีการรณรงค์ความสำคัญการเป็นสมาชิกกองทุน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ - ใช้ระบบพี่เลี้ยงชักชวนพนักงานที่ยังไม่ตัดสินใจ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนครปฐม
ที่อยู่องค์กร :
173 ถ.25 มกรา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ :
09-8745-2823
e-mail :
lekcsd@outlook.co.th
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
พรพิมล บุตรตาสี
ตำแหน่ง :
แผนกบุคคลโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนครปฐม
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
lekcsd@outlook.co.th
line ID :
มือถือ :
09-8745-2823