ข้อมูลกิจกรรม

อบรมพฤติกรรมการบริการ เน้นการให้บริการผู้มารับบริการ การสื่อสาร และสร้างความประทับใจ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

การบริการลูกค้าเป็นกลยุทธ์สำคัญของการแข่งขันทางธุรกิจ เพราะการบริการเป็นพื้นฐานที่สนับสนุนงานด้านต่างๆ เช่นการประชาสัมพันธ์ การต้อนรับ การเงินและบัญชี เป็นต้นการบริการที่ดี สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าหรือผู้มารับบริการซึ่งส่งผลถึงยอดขายพร้อมรายรับที่เพิ่มขึ้น และยังเป็นปัจจัยที่สำคัญของการสร้างชื่อเสียงรวมถึงภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย ดังนั้นการให้บริการที่ดีจึงมีผลต่อการให้บริการกลุ่มลูกค้าเดิมพร้อมทั้งขยายฐานการตลาดต่อไป ซึ่งหมายถึงความมั่นคงและการก้าวไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรในอนาคต เพื่อตอบสนองตามวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนครปฐมคือ เป็นโรงพยาบาลที่ชาวนครปฐมไว้วางใจ และพันธกิจขององค์กรคือให้การรักษาพยาบาลเสริมสร้างสุขภาพ ทางด้านร่างกายจิตใจ และจิตวิญญาณ ด้วยความรักของพระเยซูคริสต์ ดังนั้นโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนครปฐมจึงจัดให้มีการอบรมหลักสูตรพฤติกรรมการบริการ เน้นการให้บริการผู้มารับบริการ การสื่อสาร และสร้างความประทับใจเพื่อให้พนักงานนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและภาคภูมิใจกับงานบริการ - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะและสามารถแก้ไขปัญหาทั่วไปของงานบริการได้ - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางในการพัฒนาและการสื่อสารที่เหมาะสม - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางในการสร้างความประทับใจต่อผู้อื่น

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
50
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
บุคลากรโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนครปฐม
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2558
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนครปฐม
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- การบรรยาย - Workshop - การระดมความคิดเห็น - การนำเสนอ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- บุคลากรมีจิตสำนึกในการให้บริการ - มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อการให้บริการ - บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการให้บริการด้วยใจและนำไปใช้ในการทำงาน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

บุคลากรมีความเข้าใจ มีจิตสำนึกในการให้บริการและสร้างความผูกพันให้รักในองค์กร

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

มีการติดตามผลพฤติกรรมการบริการและจัดทำโครงการการส่งเสริมบุคลิกภาพ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนครปฐม
ที่อยู่องค์กร :
173 ถ.25 มกรา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
โทรศัพท์ :
09-8745-2823
e-mail :
lekcsd@outlook.co.th
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
พรพิมล บุตรตาสี
ตำแหน่ง :
คณะกรรมการ HRD
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
lekcsd@outlook.co.th
line ID :
มือถือ :
09-8745-2823