ข้อมูลกิจกรรม

Eating for Relaxation

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ความเครียดนั้น สามารถเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาอาจเกิดจากสาเหตุภายนอก เช่น การย้ายบ้าน เปลี่ยนงาน ความเจ็บป่วย การหย่าร้าง ภาวะว่างงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อน ครอบครัว หรืออาจจะเกิดจากปัจจัยภายในของตนเอง เช่น ความต้องการเอาชนะ ความต้องการเป็นหนึ่ง หรือแม้แต่ความเจ็บป่วย การมีความเครียดน้อยเกินไปและมากเกินไปย่อมไม่เกิดผลดีต่อสุขภาพ สิ่งที่อาจตามมา คือความเสื่อมถอยของร่างกาย นำไปสู่ความเสี่ยงของการเกิดโรค เช่น โรคเครียด นอนไม่หลับ ความดันโลหิตสูง ไมเกรน ปวดศีรษะเรื้อรัง ดังนั้น เมื่อเกิดความเครียดต้องรู้จักวิธีผ่อนคลาย รู้จักปฏิบัติตนผ่อนคลายให้เหมาะสม ไม่ว่าความเครียดนั้นจะเกิดจากการทำงาน หรือแม้แต่การดำเนินชีวิตก็ตาม

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายในการทำงาน/การดำเนินชีวิต - เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการทำงาน - เพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี - เพื่อให้พนักงานมี หน้าตายิ้มแย้ม สดใส จิตใจที่เบิกบาน - พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพิ่มความรักความผูกพันในองค์กร

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
15
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานกองการบุคคล ท่าเรือแหลมฉบัง
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
6
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
กองการบุคคล ท่าเรือแหลมฉบัง
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- เตรียมความพร้อมของทีมงาน - สำรวจความต้องการ รับสมัคร ผู้ที่ต้องการลดความตึงความเครียด - ให้ความรู้ ผลดี ผลเสีย และการจัดการความเครียดอย่างเหมาะสม - ให้สมาชิกเข้ากลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล - Reflection เดือนละ 1 ครั้ง - ชื่นชม แชร์ประสบการณ์ของคนที่เกิดความเครียดและแก้ปัญหาได้เหมาะสม - เชิญผู้เชี่ยวชาญจากกรมสุขภาพจิต มาให้ความรู้เรื่องความเครียด
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ร้อยละของบุคลากรที่มีปัญหาด้านความตึงเครียดแล้วเข้าร่วมกิจกรรม >= 60% - ร้อยละของงานเร่งด่วนที่เกิดผิดพลาด ลดลง >= 10% - ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความร่าเริง ยิ้มแย้ม แจ่มใส >= 10 - ร้อยละของการหยุดงานลดลง <= 5

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ความรู้ความเข้าใจของพนักงานกองการบุคคล - ความร่วมมือพนักงานในกองการบุคคล และหัวหน้าหน่วยงาน - จำนวนพนักงานกองการบุคคลที่เป็นผู้ดำเนินโครงการ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ให้ความรู้ถึงประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับจากเข้าร่วมกิจกรรม - การจัดทำสถิติข้อมูลก่อนการทำโครงการ - การเชื่อมโยงผลประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับหากพนักงานมีสุขภาพจิตที่ดี - การให้ความรู้เจ้าหน้าที่ดูแลโครงการก่อนทำกิจกรรม

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย สังกัดกระทรวงคมนาคม
ที่อยู่องค์กร :
ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ :
084-425-9129, 083-848-8848
e-mail :
pornphan@laemchabangport.com, drpatinya@hotmaili.com
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ภรณ์พรรณ สะสม, จ.ส.ต.ปฏิญญา ศิริรักษ์
ตำแหน่ง :
บุคลากร 6 หมวดแรงงานสัมพันธ์ แผนกอัตรากำลังกองการบุคคล, หม.สารบรรณ แผนกธุรการ กองบริหารงานทั่วไป สำนักบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
pornphan@laemchabangport.com, drpatinya@hotmaili.com
line ID :
kamukamu2524, 0838488848
มือถือ :
084-425-9129, 083-848-8848