ข้อมูลกิจกรรม

Gbev ปันรักให้น้อง

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ด้วยปัจจุบันได้มีเด็กที่ถูกทอดทิ้งตามโรงพยาบาลหรือสถานที่สาธารณะต่างๆ ซึ่งเด็กเหล่านี้มีความต้องการความรัก และความอบอุ่นไม่ต่างจากเด็กทั่ว ๆ ไป และเพื่อให้พนักงานในองค์กรตระหนักถึงผลกระทบของการตั้งครรภ์ในภาวะที่ไม่พร้อม จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อช่วยเหลือสถานสงเคราะห์โดยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่เด็กๆ - เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ - เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
230
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานของบริษัทฯ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
7
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริษัท เจนเนอรัลเบฟเวอร์เรจ จำกัดและบ้านเปี่ยมสุข
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในองค์กรได้รับทราบว่าจะมีการจัดกิจกรรม รวมถึงรับบริจาคสิ่งของที่จะนำไปมอบให้เด็ก - ทำอาหารไปเลี้ยงเด็ก ๆ ที่บ้านเปี่ยมสุข - รับสมัครอาสาสมัครของแต่ละแผนกเพื่อไปร่วมทำกิจกรรมที่บ้านเปี่ยมสุข
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- เด็ก ๆ ที่บ้านเปี่ยมสุขได้รับความรักและความอบอุ่น - เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ - เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

การให้ความสำคัญในกิจกรรมของฝ่ายบริหารและพนักงาน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

การดำเนินกิจกรรมควรคำนึงถึงความต้องการของพนักงานและผู้บริหาร รวมถึงคำนึงถึงความเหมาะสมของลักษณะขององค์กร

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เจนเนอรัลเบฟเวอร์เรจ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
99/2 หมู่ 6 ตำบล ตลาดจินดา อำเภอ เมือง จังหวัด นครปฐม 73110
โทรศัพท์ :
089-4129893
e-mail :
peargang@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
รุ่งรัตน์ ปิ่นสุวรรณ
ตำแหน่ง :
HR Manager
แผนก :
HR
ฝ่าย :
Admin
e-mail :
peargang@gmail.com
line ID :
piarungrat
มือถือ :
089-4129893