ข้อมูลกิจกรรม

To Be Number One

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เหตุผลของการทำกิจกรรมนี้คือ เพื่อให้พนักงานแสดงศักยภาพและความสามารถที่มีอยู่ออกมา สร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็ง โดยบริษัทได้สนับสนุนให้พนักงานทำกิจกรรมที่ริเริ่มสร้างสรรค์

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อให้พนักงานห่างไกลจากสิ่งเสพติด และหันกลับมาทำกิจกรรมที่พนักงานมีความสามารถเฉพาะตัว โดยที่บริษัทให้การสนับสนุนและให้โอกาสกับพนักงานที่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมาร่วมทำกิจกรรมของบริษัทมากขึ้น

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

ทำแผนกิจกรรมประจำปีที่มีความเกี่ยวเนื่องและเป็นแผนกิจกรรมระยะยาวเพื่อให้พนักงานให้ความสำคัญกับกิจกรรมระยะยาวมากขึ้น โดยใช้กลยุทธ์ในเชิงรุกคือ ประชาสัมพันธ์โดยเข้าถึงตัวพนักงาน และทำการสื่อสารกับกลุ่มพนักงานที่มีความเสี่ยงในเรื่องของสารเสพติดมากขึ้นในเรื่องของการทำกิจกรรมร่วมกับบริษัท
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเป็นตัวชี้วัดคือ จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ และจำนวนพนักงานที่เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยการติดตามผลการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ปัจจัยที่จะให้กิจกรรมเกิดความสำเร็จคือ บริษัทให้การสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณในการทำกิจกรรมทุก ๆ กิจกรรม

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

อาจจะต้องเพิ่มเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างบริษัทเอกชนด้วยกัน เพื่อสร้างบุคลากรให้มีความเข้มแข็งและห่างไกลจากสิ่งเสพติด

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
62, 62/1 ม.2 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โทรศัพท์ :
09-2823-5189
e-mail :
yo-shiro@hotmail.com
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นิภาพร เล็กแข็ง
ตำแหน่ง :
หัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
line ID :
มือถือ :
09-2823-5189