ข้อมูลกิจกรรม

ออกกำลังกายก่อนเริ่มงาน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

สภาพการทำงานของพนักงานบริษัทที่ทำงาน 6 วัน และลักษณะการทำงานของพนักงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้พนักงานส่วนสำนักงานมีโอกาสได้ออกกำลังกาย (กิจกรรมร่วมกัน เพื่อแสดงให้ผู้บริหารเห็นว่าไม่กระทบกับยอดการผลิต)

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
150
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานสำนักงานทั้งหมด
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ผู้นำออกกำลังกาย คือผู้นำของแต่ละสำนักงาน - ก่อนเริ่มงาน 10 นาที - เครื่องเสียงตามสาย
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
เปรียบเทียบผลการตรวจสุขภาพประจำปี

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

การลางาน ขาดงานน้อยลง

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
85/1, 2, 4 ม.1 ซ.นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ 2 ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ :
038-842-758
e-mail :
suriyanp@kimpailamitube.co.th
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายสุริยันต์ พาพันธุ์
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
suriyanp@kimpailamitube.co.th
line ID :
มือถือ :
08-4133-0312