ข้อมูลกิจกรรม

ค่าย ลด หวาน มัน เค็ม NCD Camping

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด มุ่งพัฒนาสู่การเป็นสถานประกอบการดีเด่นในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพในการทำงาน และทางบริษัทตระหนักเสมอว่าพนักงานคือทรัพยากรอันมีค่ายิ่ง ได้กำหนดนโยบายด้านส่งเสริมสุขภาพพนักงาน หลังการตรวจสุขภาพประจำปี 2016 พบว่ามีพนักงานที่มีระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติ มีภาวะอ้วนลงพุง จากผลเลือดดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าพนักงานเหล่านี้มีภาวะเป็นกลุ่มอาการ Metabolic และอ้วนลงพุง

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานที่มีปัญหาด้านสุขภาพให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ลดพฤติกรรมความเสี่ยงที่มีต่อสุขภาพให้กับพนักงาน นำความรู้ที่ได้รับไปดูแลตนเองและครอบครัว - เพื่อส่งเสริมให้องค์กรเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสมในเรื่องอาหาร การออกกำลังกาย และการจัดการกับอารมณ์ที่เหมาะสม

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
45
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานที่มีผลตรวจผิดปกติ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
4
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- วิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพประจำปี คัดเลือกกลุ่มผิดปกติ สอบถามความสมัครใจ เข้าร่วมโครงการ ค่าย ลด หวาน มัน เค็ม จำนวน 45 คน - ประสานงาน รพ. ไทยนครินทร์ กำหนดรูปแบบกิจกรรมโครงการ โดยใช้สหสาขาวิชาชีพ แพทย์ นักกำหนดอาหาร นักกายภาพบำบัด และขอความร่วมมือจากหัวหน้างานของพนักงานที่เข้าโครงการค่าย - ให้ความรู้ในกลุ่มโรค NCD เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือด - กิจกรรม work shop ตรวจประเมินภาวะสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว ตรวจวัดระดับไขมันในเลือดและน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้วทุกเดือน จำนวน 4 ครั้ง/ 4 เดือน เปรียบเทียบผล ครั้งที่ 1 อบรมความรู้โรคเบาหวาน การคัดเลือกอาหาร ลด หวาน มัน เค็ม ครั้งที่ 2 อบรมความรู้ โรคเบาหวาน เบาหวานขึ้นจอตา ออกกำลังกายลดพุง ครั้งที่ 3 อบรมเบาหวาน ความดัน หัวใจ เกี่ยวข้องกันอย่างไร สอน ฝึกปฏิบัติการนวดหัวใจ ครั้งที่ 4 อบรมเบาหวาน ภาวะหัวใจวาย work shop คิดค้นเมนูอาหารลดหวาน มัน เค็ม - มีการสื่อสาร / PR กลุ่ม โดยการตั้ง group line NCD - กำหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ออกกำลังกายโดยการวิ่ง / เดินเร็ว การใช้อุปกรณ์ในห้อง fitness เป็นประจำ 2 ครั้ง/ สัปดาห์ หลังเลิกงาน ลงบันทึกความก้าวหน้าสุขภาพดี - ติดตามประเมินผลภายใน 4 เดือน เจาะเลือดน้ำตาลในเลือด, วัดความดันโลหิต, ชั่งน้ำหนัก, วัดรอบเอว, เปรียบเทียบก่อน – หลังทำ - สรุปและประเมินผลโครงการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ภาพรวมของโครงการพนักงานสามารถควบคุมน้ำหนัก มีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ออกกำลังกายเพิ่มขึ้น และเลือกอาหารรับประทานอย่างเหมาะสม 82% จากแบบประเมินก่อนและหลังเข้าโครงการ และผลตรวจสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก น้ำหนักตัวลดลง จำนวน 13 คน, ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง 18 คน และระดับคลอเลสเตอรลดลง 19 คน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- การมีนโยบายองค์กรสนับสนุน การสนันสนุนของผู้บริหารองค์กร ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมที่มากเพียงพอ ให้พนักงานมีส่วนร่วมโดยความสมัครใจ การมีช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น line การใช้ application บันทึกการออกกำลังกายในกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ และการมีเครือยข่ายสุขภาพที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนทั้งสหสาขาวิชาชีพ - ความมีวินัยของพนักงานในการเลือกรับประทานอาหาร ควบคุมน้ำหนัก ออกกำลังกาย

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- การนำภาวะสุขภาพเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจะทำให้เกิดการปรับปรุง แก้ไขสุขภาวะอย่างยั่งยืน เช่น การใช้ BMI เข้ามาร่วมประเมินผลงาน - การเพิ่มพื้นที่การออกกำลังกาย ห้องสันทนาการ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
64 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม. 21 ต.จระเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ :
02-740-8012
e-mail :
aurmporn@yamaha- motor.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางเอื้อมพร เกษมสุข
ตำแหน่ง :
พยาบาล
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
aurmporn@yamaha- motor.co.th
line ID :
มือถือ :
08-9121-2667