ข้อมูลกิจกรรม

เปลี่ยนความคิดพิชิตกำไร

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ประสิทธิภาพงานของพนักงานต่ำ พนักงานขาดแรงบันดาลใจ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ - เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน - เพื่อให้พนักงานรู้จัดกำหนดเป้าหมายในการทำงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- การเรียนรู้ตนเอง การทำงานของสมอง - การปรับทัศนคติให้เป็นบวก - เครื่องมือช่วยสำรวจสภาพการทำงาน - การจัดระเบียบความคิด - สรุปผลการทำงานประจำวัน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน - ประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม โดยมีตัวชี้วัดชัดเจน - บรรยากาศการทำงานส่วนตัวดีขึ้น - เกิดความร่วมมือ/ช่วยเหลือในการทำงาน - พนักงานเรียนรู้ในการบริหารเวลา

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- พนักงานมีความมุ่งมั่นในเป้าหมายเดียวกัน - มีการทำซ้ำและการประเมิน - ความมีวินัยของพนักงาน - ผู้บริหารเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- การสื่อสารด้านนโยบายสู่พนักงานระดับล่างมีความทั่วถึง - เน้นการปรับทัศนคติให้เป็นบวกก่อนลงรายละเอียดกิจกรรมอื่น ๆ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ริกิการ์เมนส์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
155/30 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
โทรศัพท์ :
e-mail :
charoon@riki-garments.co.th
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
คุณจรูญ ศิริสรณ์
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
charoon@riki-garments.co.th
line ID :
มือถือ :