ข้อมูลกิจกรรม

โครงการเกษียณเกษม

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

โครงการเกษียณเกษมเนื่องมาจากทุกๆ ปีจะมีพนักงานที่เกษียณจากการทำงานเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พนักงานในการดำรงชีวิตหลังจากเกษียณอายุการทำงาน จึงทำให้มีกิจกรรมนี้ ให้พนักงานได้เกษียณอายุจากการทำงานอย่างมีความสุข และใช้ชีวิตหลังจากเกษียณอายุอย่างมีความสุขต่อไป

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ชีวิตหลังจากเกษียณอายุ - เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพจากการเกษียณ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- สำรวจความต้องการ รายได้ หนี้สิน ของพนักงานที่จะเกษียณอายุการทำงาน - รวบรวมกิจกรรมที่พนักงานต้องการเพื่อจัดความรู้ วิทยากร การอบรมให้กับพนักงาน - นำพนักงานศึกษาความรู้นอกสถานที่ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพหลังจากเกษียณ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
พนักงานได้ความรู้ และนำอาชีพตัวอย่างที่ได้ให้ความรู้ไปปฏิบัติหลังจากเกษียณอายุการทำงาน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ความร่วมมือของทั้งองค์กรและตัวพนักงานเองที่จะเปิดใจในการประกอบอาชีพ หรือใช้ชีวิตในอนาคตหลังจากเกษียณต่อไป

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

สำรวจความต้องการของพนักงานที่จะเกียณอายุในอีก 5 ปีข้างหน้ามาเตรียมตัวก่อน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
โทรศัพท์ :
e-mail :
griwut.m@hotmail.com
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
คุณไกรวุฒิ มูลศาสตร์
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
griwut.m@hotmail.com
line ID :
มือถือ :