ข้อมูลกิจกรรม

(กิจกรรม) ส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะฝีมือการตัดเนื้อ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

- พนักงานเก่าอายุเยอะมีทักษะฝีมือสูง อยากดึงความรู้มาสอนคนอื่น - พนักงานทำงานตั้งแต่ 8 ชม. มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม - ภูมิใจในอายุที่ทำอยู่

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ดึงความสามารถจากฝีมือของพนักงานมาจัดแข่งขัน เพื่อคัดเลือกการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดมาเป็น Best Practice

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- จัดการแข่งขันเป็นทีม - มอบรางวัล - จัดกิจกรรมยกย่องชมเชยโดยผู้บริหารระดับสูง - เผยแพร่ความรู้และทักษะโดยกำหนดเป็น Best Practice
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ทีมที่เข้าแข่งขันผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ - พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรม (แข่งขัน / ตัดสิน)

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

A : Activity มีการจัดกิจกรรมให้กับพนักงานเพื่อเป็นเวทีในการ captive ความรู้ และสร้าง Best Practice B : Behavior พนักงานมีส่วนร่วมในการแข่งขัน / การตัดสิน C : Condition ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วม

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
โทรศัพท์ :
e-mail :
warapan.m@cpf.co.th
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
คุณวราพรรณ มือเพ็ชร์
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
warapan.m@cpf.co.th
line ID :
มือถือ :