ข้อมูลกิจกรรม

CG Fit & Firm Contest

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ตามที่บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล มีนโยบายให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง และส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา คลายความเครียด ลดความวิตกกังวล ส่งผลให้มีสุขภาพกายที่ดี กีฬาเป็นกิจกรรมสำคัญที่ส่งเสริมให้คนมีพัฒนาการด้านความเจริญเติบโตทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคมก่อให้เกิดพลานามัยที่แข็งแรง

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้ใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร - เพื่อให้กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และรู้จักการสร้างทีมเพื่อความสำเร็จ - เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตสำนึกและปลูกฝัง ให้พนักงานทุกคนรักการออกกำลังกายและเล่นกีฬา - เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬา

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
40
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานในกลุ่ม เซ็นทรัล (ประจำที่ออฟฟิศ สีลม)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
3
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
สโมสรกีฬาเซ็นทรัล
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ประชุมคณะทำงานแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ - กำหนดแผนการดำเนินงาน - ดำเนินการจัดงาน - ติดตามผล - สรุปและรายงานผลการจัดงาน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างพนักงานในองค์กร - พนักงานทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี - พนักงานสนใจการเล่นกีฬา มีทักษะการออกกำลังกายและการมีสุขภาพที่ดี

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
สโมสรกีฬาเซ็นทรัล
ที่อยู่องค์กร :
อาคารเซ็นทรัลสีลม ชั้น 8 อาคารลานจอดรถ , 306 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ :
e-mail :
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ฐิติกาญน์ ลัทธิ
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการสโมสรกีฬาเซ็นทรัล
แผนก :
สโมสรกีฬาเซ็นทรัล
ฝ่าย :
CG HR-Communication & Employee Activity
e-mail :
rathitikan@central.co.th
line ID :
มือถือ :
063-209-0538