ข้อมูลกิจกรรม

ออฟฟิสเดอะเฟิร์ม (OFFICE THE FIRM)

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

สภาพปัจจุบันการทำงานของบริษัท เหรียญทอง ลามิทิวบ์ จำกัด กำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์เฉพาะวันอาทิตย์ และวันทำงานปกติ คือ วันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยทั่วไปภาระงานที่มากในวันทำงานปกติ พนักงานก็จะทำงานล่วงเวลา ด้วยเหตุนี้จึงทำให้พนักงานไม่ค่อยมีเวลา หรือโอกาสในการออกกำลังกายค่อนข้างยาก และที่ผ่านมาจะพบว่าพนักงานมีอัตราการลาป่วยสูง ผลการตรวจสุขภาพประจำปี พนักงานมีน้ำหนักเพิ่มเรื่อย ๆ และไขมันสูงเพิ่มขึ้นทุกปี

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้พนักงานมีโอกาสได้ออกกำลังกาย - เพื่อเพิ่มความตื่นตัว ให้ร่างกายกระฉับกระเฉง ก่อนเริ่มทำงาน - เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง ลดความเมื่อยล้าของร่างกาย - ลดอัตราการลาป่วย

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
50
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานสำนักงานอาคาร 1,2,3
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
60
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริเวณหน้าสำนักงาน ตึก 1
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- นำเสนอขออนุมัติจากผู้บริหารเพื่อทำกิจกรรม - จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ รูปแบบ และมอบหมายหน้าที่ของกิจกรรมให้กับทีมงานที่รับผิดชอบ และพนักงานกลุ่มเป้าหมายทราบ - กำหนดให้ดำเนินการออกกำลังกายโดยการเต้น หน้าสำนักงาน ตึก 1 ทุกเช้าก่อนเริ่มงาน ช่วงเวลา 07:50 – 08:00 น. (ประมาณ 2 เพลง) - เหตุผลที่จัดกิจกรรมหน้าสำนักงานตึก 1 เพราะเป็นกลยุทธ์ที่ต้องการกระตุ้นให้พนักงานเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และเกิดการอยากร่วมกิจกรรม เนื่องจากตึก 1 เมื่อพนักงานเลิกงานจะเดินขึ้นรถรับส่งพนักงาน จะได้เห็นกิจกรรมนี้ และเป็นกิจกรรมตัวอย่างเพื่อผลักดันกิจกรรมหรือโครงการอื่น ๆ ต่อไป
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอ - พนักงานได้มีกิจกรรมทำ ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย - มีจำนวนพนักงานอื่นๆ มาขอร่วมกิจกรรมมากข้น - พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง กระชับกระเฉงมากขึ้น - มีอัตราการลาป่วยลดลง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ผู้บริหารให้การสนับสนุน - ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม - ตัวพนักงาน เรื่องความตั้งใจ ความร่วมมือ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ใช้โครงการนี้เป็นโครงการตัวอย่าง เพื่อขยายไปยังพนักงานสำนักงานในส่วนอื่น ๆ - เมื่อจัดได้ครบทุกสำนักงาน เป้าหมายต่อไปคือ ให้ทางฝ่ายผลิตได้มีโอกาสจัดกิจกรรมแบบนี้ด้วยทุกวัน - เมื่อจัดได้ครบทั้งบริษัทฯ นำมาประเมินผลก่อนและหลังโครงการ เรื่องสุขภาพของพนักงาน อัตราการลาป่วย การเจ็บป่วยของพนักงานดูผลการตรวจสุขภาพประจำปีเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
85/1, 2, 4 ม.1 ซ.นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ 2 ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.หอมศีล ฉะเชิงเทรา บางปะกง -
โทรศัพท์ :
084-1330312
e-mail :
suriyanp@kimpailamitube.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
สุริยันต์ พาพันธุ์
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
แผนก :
บุคคล
ฝ่าย :
บุคคล
e-mail :
suriyanp@kimpailamitube.co.th
line ID :
มือถือ :
084-1330312