ข้อมูลกิจกรรม

โครงการยิ้มสดใส ไทยยามาฮ่าฟันดี

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ด้วยข้อมูลการรักษาพยาบาลของพนักงานประจำปี พบว่าค่ารักษาพยาบาลในส่วนของ “ทันตกรรม” มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดสำหรับโรคที่พนักงานใช้ในการรักษาพยาบาล ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในองค์กรมีปัญหาในเรื่องสุขภาพปากและฟันของพนักงานเป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งมาจากยังขาดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการรักษาสุขภาพช่องปากและฟัน และการไม่ทราบถึงสิทธิการักษาพยาบาลประกันสังคม

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- พนักงานมีสุขภาพปากและฟันที่ดี - เสริมสร้างค่านิยมที่ดีในองค์กรในการดูแลเรื่องช่องปากและฟัน และสามารถส่งต่อความรู้ไปสู่ครอบครัว - ค่ารักษาพยาบาลในส่วนของ “ทันตกรรม” ลดลง 20%

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1.การประชาสัมพันธ์ - จัดกิจกรรมประกวด ภาพถ่าย คลิปวีดีโอ ยิ้มสวย การแปรงฟันอย่างถูกวิธีมีความสุข - จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ 2. การสนับสนุน - แจก Gift set (แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน และแก้วน้ำ) ให้กับพนักงานทุกคน - ติดต่อคลีนิคทำฟัน เพื่อให้พนักงานไปรักษาช่องปากและฟันโดยสามารถใช้สิทธิประกันสังคมตามสิทธิโดยที่พนักงานไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อน 3. จัดทำรายงานค่า “ทันตกรรม” รายเดือนเพื่อ Monitor การดำเนินการโครงการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. อัตราพนักงานใช้สิทธิประกันสังคมในส่วน “ทันตกรรม” เพิ่มขึ้น 50% 2. อัตราค่ารักษาพยาบาลด้าน “ทันตกรรม” ลดลง 10% 3. อัตราการเจ็บป่วยด้าน “ทันตกรรม” ลดลง 10%

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ผลลัพธ์โครงการฯ พนักงานมีความรู้เรื่องการรักษาสุขภาพช่องปากและฟัน ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยทำเป็นนิสัย และเล็งเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพช่องปากและฟัน รวมทั้งยังสามารถใช้สิทธิที่พนักงานควรได้รับจากประกันสังคมในเรื่องทันตกรรมอย่างครบถ้วนในแต่ละปี และช่วยบริษัทฯ ประหยัดค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลด้านทันตกรรม

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- เพื่อต่อยอดให้โครงการนี้มีประโยชน์มากขึ้น ต้องส่งเสริมให้พนักงานนำความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้กับครอบครัว - เพื่อความยั่งยืนของกิจกรรม ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติจนเป็นกิจวัตรประจำวัน - เพื่อเพิ่มพลังสนับสนุน เมื่อบริษัทฯ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลควรจัดสรรงบประมาณบางส่วนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมเรื่องช่องปากและฟัน ของพนักงานเพิ่มเติม

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
โทรศัพท์ :
08-1695-2928
e-mail :
nutthawut@yamaha-motor.co.th
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ณัฐวุฒิ จีบงาม
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการอาวุโส
แผนก :
สวัสดิการ
ฝ่าย :
ทรัพยากรบุคคล
e-mail :
nutthawut@yamaha-motor.co.th
line ID :
มือถือ :
08-1695-2928