ข้อมูลกิจกรรม

สนุก ศุกร์ สุข

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

พนักงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว ไม่มีความรู้, ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น, ไม่กล้าแสดงออก, ค่อนข้างอายมาก เมื่อก่อนบริษัทฯ ใช้การประชุมชี้แจงอย่างเป็นทางการโดยไม่ให้พนักงานมี action กลับ หัวหน้างานเป็นฝ่ายชี้แจงบอกกล่าว สิ่งที่อยากให้ทำ สิ่งที่อยากให้เป็น (สื่อสารทางเดียว) ทำให้การประชุมเป็นเรื่องน่าเบื่อ, ต่างคนต่างทำงาน, ไม่ประสานกันระหว่างแผนก

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ - ให้พนักงานกล้าแสดงความสามารถ มีความสนุกในการทำงาน - เพื่อให้เกิดความสามัคคี รักใคร่ กลมเกลียว เพื่อการประสานงานที่ดี - พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
50
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ลานหน้าโรงงาน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- นัดพูดคุยทุกเช้าวันศุกร์ ประมาณ 8.00 – 8.30 น. - มีกิจกรรม, เกมส์สร้างความเป็นทีม, ละลายพฤติกรรม - แบ่งเป็นพนักงาน 4 ทีม ให้ตัวแทนแต่ละทีมบอกขอเสนอแนะ, ทำกิจกรรม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานมาร่วมทำกิจกรรมทุกเช้าวันศุกร์โดยพร้อมเพรียง - มีผลตอบรับที่ดีทั้งเรื่องผลผลิตและความสุขของพนักงาน โดยดูจากการขาดงานลดลง, ลดอัตราการเข้า – ออก ของพนักงาน - หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ไม่มีพนักงานมาทำงานสาย

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ผู้บริหารสนับสนุน, ผู้นำกิจกรรมทุ่มเท เต็มใจ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไมตรีอุตสาหกรรม จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
37/6 ม.2 ซ.เลิศพัฒนาใต้ ถ.จอมทอง แขวง/เขตจอมทอง กทม.
โทรศัพท์ :
02-878-0889-90, 089-0361720 line ID: 089-036-1720
e-mail :
sukunya.mee@gmail.com
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
สุกัญญา มีนยุทธ์
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
sukunya.mee@gmail.com
line ID :
0890361720
มือถือ :
089-0361720