ข้อมูลกิจกรรม

สวนผัก คนรักคลีน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากในปัจจุบันสภาพสังคม และเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป ทำให้วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร ของพนักงานเปลี่ยนแปลงไป และการใช้ชีวิตแบบรีบเร่งในแต่ละวัน ส่วนใหญ่จึงมีค่านิยมในการรับประทานอาหารนอกบ้าน อาหารจานด่วน และอาหารกึ่งสำเร็จรูปตามร้านอาหาร แผงลอย ร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ ซึ่งอาหาร ดังกล่าวอาจไม่สะอาด ไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่ถูกหลักโภชนาการ และอาจมีสารเคมีอันตรายปนเปื้อนอีกด้วย ล้วนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของพนักงาน SIM จึงได้จัดทำโครงการ สวนผัก คนรักคลีน เพื่อรณรงค์ส่งเสริม ให้พนักงานปลูกผักในพื้นที่บริษัท ให้ได้ผักปลอดสารพิษมารับประทาน เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงาน และเป็นการลดค่าใช้จ่ายบางส่วนของพนักงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี จากการกินผักปลอดสารพิษ - เพื่อให้พนักงานลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงชีพ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
10
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
1
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
สวนบริษัทสยามอุตสาหกรรมและการผลิตจำกัด
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- เขียนโครงการและนำเสนอเพื่ออนุมัติ - ประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครพนักงานเข้าร่วมโครงการ - ขออนุมัติใช้พื้นที่ - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทำแปลงผัก และพันธุ์ผัก - ดำเนินการเพาะพันธุ์/ปลูกผัก - สรุปประเมินผลการทำโครงการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ 10 คนต่อรุ่น - มีสมาชิกรุ่น 2 เกิดขึ้นหลังจากจบโครงการ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ที่อยู่องค์กร :
ซอย บางกระดี่ 2 แขวง แสมดำ เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ :
02-343-1500
e-mail :
visuporn@simthai.com
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
สุพร วิจักขณทูล
ตำแหน่ง :
Senior HR
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
visuporn@simthai.com
line ID :
VIPORN14
มือถือ :
08-1358-7443