ข้อมูลกิจกรรม

งดเหล้าเข้าพรรษา 2559

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของผู้ดื่ม และเกิดปัญหาต่อเนื่อง เช่น กระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในครอบครัว อุบัติเหตุ อาชญากรรม ยาเสพติด สูญเสียอาชีพ รายได้ จนนำไปสู่ความยากจน ตลอดจนความเสื่อมถอยทางศีลธรรมประเพณีที่ดีงาม จากการศึกษาพบว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้คนไทยเสียชีวิตทุก 20 นาที ปีละ 26,000.00 คน กระทรวงสาธารณสุขประเมินว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพอันดับ 1 (ตามคำนวณความสูญเสียปีสุขภาวะ (DALYs ข้อมูลปี 2552) และจากการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่รัฐต้องจ่ายประมาณ 1.51 แสนล้านบาทต่อปี (คิดเป็นร้อยละ 1.97 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ) เพื่อค่ารักษาพยาบาล ค่าทรัพย์สินเสียหาย ค่าฟ้องร้องคดีและการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งที่รัฐได้รับประโยชน์จากภาษีปีละประมาณ 80,000.00 ล้านบาท คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ โดยผลของการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี 2557 มีประชาชนประมาณ 17 ล้านคนเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่ม โดยประมาณ 8 ล้านคน งดดื่มเหล้าเข้าพรรษา และประมาณ 9 ล้านคน ลดการดื่ม โดยพบคนงดดื่ม ลดการดื่ม ระบุว่า ประหยัดเงินได้ตลอดช่วงพรรษาเฉลี่ยคนละประมาณ 1,455 บาท เมื่อประมาณการระดับประเทศจะเท่ากับประหยัดได้ 24,557 ล้านบาท จากการสำรวจพบว่าพนักงานบางกลุ่มยังดื่มสุรา ดื่มเบียร์กันเป็นประจำ จึงจัดทำโครงการรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา 2559” ขึ้นเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพดีและนำเงินจากการซื้อเหล้าเบียร์ไปใช้จ่ายในครอบครัวอย่างมีความสุข

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้พนักงานงดเหล้าเข้าพรรษา พัฒนาคน บวชใจ เป็นคนต้นแบบ - เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพร่างกาย จิตใจเข้มแข็ง - เพื่อขยายผลไปสู่สมาชิกในครอบครัว (งดเหล้าเข้าพรรษาทั้งครอบครัว)

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกแผนก
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
3
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
แผนกแม่พิมพ์
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ประชุมชี้แจงคณะทำงานผู้รับผิดชอบโครงการ - จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้พนักงานราบเกี่ยวกับพิษภัยและโทษจากการดื่มสุรา - ติดป้ายหน้าบริษัทฯ รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา - รับสมัครพนักงานเข้าร่วมโครงการ (ผู้ดื่มเหล้าเบียร์) - ปฏิญาณตนงดเหล้าต่อหน้าผู้บริหาร - ติดตามผลผู้เข้าร่วมโครงการเป็นระยะเดือนละ 1 ครั้ง โดยการสอบถาม - สรุปผลของโครงการ ผู้งดเหล้าตลอดพรรษากี่คน และไม่ตลอดพรรษากี่คน - จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจในกิจกรรม Happy Workplace
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานมีสุขภาพร่างกาย จิตใจ แข็งแรง - พนักงานสามารถประหยัดเงินได้

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

พนักงานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีความสุขในครอบครัว

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

จะพัฒนาโครงการ Happy Workplace อย่างยั่งยืน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
299 ม.7 ซ.ร่วมพัฒนา ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ :
02-343-1500
e-mail :
Songkram.d@gmail.com
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายสงคราม ด้นกันเดช
ตำแหน่ง :
หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย และ จป. วิชาชีพ อาวุโส
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
Songkram.d@gmail.com
line ID :
มือถือ :