ข้อมูลกิจกรรม

“SPORT DAY YEARLY 2017”

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

“ผู้ที่มีความสุขกับการทำงานมักจะสร้างผลงานที่มีคุณภาพได้อยู่เสมอ” คำกล่าวนี้เป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในยุคปัจจุบัน ซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องปกติที่บุคคลหนึ่งจะสามารถสร้างผลงานได้อย่างประณีตน่าประทับใจจนประสบความสำเร็จ หากสิ่งนั้นคือสิ่งที่ใช่ ชอบ ถนัด และมีความสุขที่ได้ทำ ผลงานก็จะออกมาดีเป็นธรรมดา แต่เนื่องจากองค์ประกอบของบริษัทไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการแต่เพียงคนเดียวเท่านั้น ยังมีในส่วนของพนักงานผู้ร่วมงานอีกมากมายที่ต่างทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานภายในบริษัทให้ก้าวเดินต่อ ดังนั้นการที่บริษัทจะมีผลงานที่ดีเป็นที่ยอมรับและประสบความสำเร็จในวงการธุรกิจ พนักงานก็ต้องมีความสุขในการทำงานด้วยเช่นกัน จึงจะสามารถสร้างผลงานระดับชิ้นโบแดงที่มีคุณภาพให้บริษัทได้ การทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง แน่นอนว่าพนักงานของบริษัทมักเครียดเพราะความกดดันที่ได้รับจากการแข่งขัน ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท ซึ่งความเครียดของพนักงานจะส่งผลกระทบในด้านลบต่อประสิทธิภาพในการทำงานของทางบริษัท ซึ่งการจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับพนักงานและครอบครัวก็เป็นทางออกที่ดีอย่างหนึ่งของการแก้ไขปัญหาดังกล่าว บริษัทจึงจัดกิจกรรมกีฬาสีและให้พนักงานพาครอบครัวมาร่วมการแข่งขันด้วย การจัดกิจกรรมนี้จะช่วยให้พนักงานคลายความเครียดลงและกลับมามีความสุขกับการทำงานอีกครั้ง และยังช่วยกระชับความสัมพันธ์กับพนักงานและครอบครัวให้ดียิ่งขึ้นด้วย

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความสุขดังต่อไปนี้ 1. Happy body มีสุขภาพดี สุขภาพที่แข็งแรงทั้ง กายและใจ มาจากการที่รู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอนรู้จักการออกกำลังกาย ชีวิตมีความสุข 2. Happy heart มีน้ำใจงาม คิดถึงคนอื่น มีความเอื้ออาทรต่อกัน 3. Happy relax ผ่อนคลายได้รับความสนุกสนานและความบันเทิงในการทำกิจกรรม 4. Happy family มีครอบครัวที่มีความอบอุ่นมั่นคง

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
200
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ติดตาม
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

ดำเนินงานโดยฝ่าย HR และคณะกรรมการสวัสดิการฯ โดยมีกำหนดการดังนี้ วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2560 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 09.00-09.30 น. ประธานจัดงานกล่าวรายงาน ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท 09.30-11.30 น. ดำเนินการแข่งขันกีฬาสีประเภทต่าง ๆ 11.30-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน(อาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน) 13.30-15.30 น. ดำเนินการแข่งขันกีฬาสีประเภทต่าง ๆ 15.30-16.30 น. พักผ่อน 16.30-17.30 น. ประธานจัดการแข่งขันกล่าวรายงานผลการแข่งขัน ประธานในพิธี-แขกผู้มีเกียรติมอบรางวัลต่าง ๆให้กับนักกีฬาทุกประเภท และกล่าวให้โอวาท กล่าวปิดการแข่งขัน 17.30-22.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน บุฟเฟ่ปาตี้ 22.00 น. เดินทางกลับ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. Happy body มีสุขภาพดี สุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจ รู้จักการออกกำลังกาย/แบบสอบถาม 2. Happy heart มีน้ำใจงามช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม/แบบสอบถาม 3. Happy relax ผ่อนคลายได้รับความสนุกสนานและความบันเทิงในการทำกิจกรรม/แบบสอบถาม 4. Happy family มีครอบครัวที่มีความอบอุ่นมั่นคงในการทำกิจกรรม/แบบสอบถาม

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

การมีส่วนร่วมในองค์กรและกิจกรรม ทราบนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท สยาม อินทิเกรชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
75/33 หมู่ 11 นิคมอุตสาหกรรมเอ็มเอ็มซี ซอย 2 ถ.พหลโยธิน กม.44 ต.คลองหนึ่ง อ.คลอง หลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ :
06 5525 6392
e-mail :
manus.mitr@gmail.com
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
เสาวรส รุ่งธนานนท์, มนัส รุ่มรวย
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการฝ่าย, จป.ว.เลขาคปอ.
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
manus.mitr@gmail.com
line ID :
มือถือ :
06 5525 6392