ข้อมูลกิจกรรม

สนามกีฬาเพื่อพนักงาน ZKT

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

บริษัทฯ อยากเสริมสร้างให้พนักงานมีสุขภาพดี มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและได้มีสถานที่ออกกำลังกายเพื่อคลายความเครียด นอกจากนี้พนักงานยังสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงระหว่างพักเบรกหรือหลังเลิกงานในตอนเย็น นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ของโรงงานที่ยังไม่ได้ใช้งานในการผลิต บริษัทฯ จึงได้จัดหาสถานที่และอุปกรณ์การเล่นได้แก่สนามแบดมินตัน และโต๊ะปิงปอง

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อให้พนักงานได้มีที่ออกกำลังกายหลังเลิกงาน เพื่อการสันทนาการ คลายความเครียดและออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2557
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ใช้พื้นที่ในโรงงาน โดยแบ่งเป็นสนามแบดมินตัน 3 สนาม และโต๊ะปิงปอง 5โต๊ะ
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

เป็นโครงการที่บริษัทฯทำมาตั้งแต่ พ.ศ. 2557 1. จัดทีมงานเพื่อดูแลอุปกรณ์การเล่น ทำสนามแบดมินตัน ทาสีพื้นสนาม ซื้อไม้แบดมินตัน ลูกขนไก่ และซื้ออุปกรณ์ โต๊ะ ไม้ปิงปอง ลูกปิงปอง 2. ประชาสัมพันธ์โครงการออกกำลังกายและสถานที่ให้พนักงานรับทราบ โดยพนักงานทุกคนสามารถเข้ามาใช้สนามกีฬาได้ ไม่อนุญาตให้พาคนข้างนอกเข้ามาเล่น 3. หลังเลิกเล่นให้ทุกคนเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบ (HR) ทราบเมื่อมีของเสียหายหรืออุปกรณ์ไม่เพียงพอ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. มีพนักงานมาใช้สนามอย่างต่อเนื่อง (สนามไม่ควรว่าง) 2. อัตราการเจ็บป่วยของพนักงานลดลง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. การประชาสัมพันธ์ ให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึง 2. ความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์การเล่น 3. เวลาของพนักงาน 4. ความสะดวกในการเดินทางกลับบ้าน (พนักงานที่เดินทางกลับโดยรถบริษัทฯจะไม่มีเวลาเล่นกีฬา ส่วนใหญ่คนที่มีเวลาเล่นคือคนที่มีรถกลับบ้านเอง)

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. ประชาสัมพันธ์เรื่องความสำคัญของการออกกำลังกาย และเรื่อง Happy body มากขึ้น 2. รณรงค์ให้พนักงานไปใช้สนามกีฬามากขึ้น

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท แซด.คูโรดา (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
1/24 ม.5 ต.คานหามอ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ :
02-343-1500
e-mail :
ratchadaporn@zkurodath.com, nontaporn@zkurodath.com
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
รัชฎาภรณ์ ยอดสาร, นนทพร บรรหาลี
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการแผนกความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน, เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
ratchadaporn@zkurodath.com, nontaporn@zkurodath.com
line ID :
raatchaadaa, 089796879
มือถือ :
08-6666-2055, 08-6882-3612