ข้อมูลกิจกรรม

SIM DAY ตอน 5ส. วาไรตี้มีดีต้องโชว์

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

สืบเนื่องจากปี 2559 บริษัทสยามอุตสาหกรรมและการผลิตจำกัด มีการนำระบบ5ส. มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและส่งเสริมให้พนักงานทำงานได้อย่างปลอดภัย โดยมีการตรวจติดตามระบบ5ส.อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง และผลคะแนนที่ได้จากการตรวจ5ส.ของแต่ละกลุ่มพื้นที่มีการพัฒนาเป็นอย่างดี บริษัทจึงมีความประสงค์ให้พนักงานมีความผ่อนคลาย และให้พนักงานได้มีโอกาสแสดงความสามารถ และต้องการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน ประกอบกับเดือน กรกฎาคม เป็นเดือนของการจัดตั้งบริษัท ซึ่งเราเรียกว่า “SIM DAY” จึงได้จัดตั้งกิจกรรม SIM DAY ตอน 5ส วาไรตี้มีดีต้องโชว์ขึ้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อเป็นเวที ทบทวน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ 5ส อย่างสนุกสาน 2. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำ 5ส อย่างต่อเนื่อง

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
กลุ่ม 5 ส ทั้ง 15 กลุ่ม
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
1
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
พื้นที่หน่วยงานผลิต SWบริษัทสยามอุตสาหกรรมและการผลิตจำกัด
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. เขียนโครงการเพื่อนำเสนออนุมัติ 2. แต่งตั้งคณะทำงาน และมอบหมายงาน 3. วางแผนงาน 4. ประชาสัมพันธ์ 5. ดำเนินการ 6. ประเมินผล
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. จัดทำเสื้อ 5ส และแจกให้กับพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม 2. มอบของรางวัลในการแสดง 3. มีคะแนนกิจกรรมให้กับพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม 95% 2. ความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม 90%

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท สยามอุตสาหกรรมและการผลิต จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
ซอย บางกระดี่ 2 แขวง แสมดำ เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ :
02-343-1500
e-mail :
visuporn@simthai.com
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
สุพร วิจักขณทูล
ตำแหน่ง :
Senior HR
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
visuporn@simthai.com
line ID :
VIPORN14
มือถือ :
08-1358-7443