ข้อมูลกิจกรรม

Singing contest

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มิได้มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องผลผลิตเท่านั้น แต่ยังเน้นในเรื่องของจิตใจและอารมณ์ของพนักงาน ซึ่งดนตรีเป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งที่ช่วยผ่อนคลายความรู้สึกของพนักงาน ช่วยส่งเสริมจิตใจให้กล้าแกร่ง ร่าเริง สนุกสนาน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีเกิดขึ้นในองค์กร

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อสร้างความผ่อนคลาย ความเพลิดเพลิน และความสนุกสนานให้กับพนักงาน - เพื่อส่งเสริมให้พนักงานใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ - เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถ พัฒนาทักษะและประสบการณ์ด้านการร้องเพลง - เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับพนักงาน และระหว่างพนักงานกับพนักงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน (กะกลางวัน), พนักงานประจำ และพนักงานรับเหมาค่าแรง
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
3
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2555
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ห้องประชุม และโรงอาหารบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- จัดทำโครงการนำเสนอฝ่ายบริหาร - กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการแบ่งปัน และเกณฑ์มาตรฐานในการคัดเลือก - ประชาสัมพันธ์โครงการและเปิดรับสมัครเข้าร่วมประกวด - แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน/จัดเตรียมสถานที่ในการประกวด - ดำเนินการจัดการแข่งขันประกวดร้องเพลงตามแผนงานที่กำหนดไว้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 500 คนขึ้นไป - ความพึงพอใจของพนักงานต่อการจัดกิจกรรมที่ 80%

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- การเปิดโอกาสในการจัดกิจกรรมของบริษัทฯ - ฝ่ายบริหารเห็นความสำคัญของจัดกิจกรรม - การมีส่วนร่วมการทำกิจกรรมของพนักงาน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- เพิ่มช่องทางในการส่งเข้าประกวดในเวที ภายนอกองค์กร เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับพนักงาน และองค์กร

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด จังหวัด ระยอง
ที่อยู่องค์กร :
โทรศัพท์ :
08-6825-8294
e-mail :
kanda@meta.co.th
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
กานดา พงษ์คำ
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการแผนกธุรการสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
kanda@meta.co.th
line ID :
มือถือ :
08-6825-8294