ข้อมูลกิจกรรม

ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 สหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์วิศวไทย

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ต้องประชุมชี้แจงการทำงานของสหภาพแรงงานให้แก่สมาชิกรับทราบการทางานในภาพรวมในรอบปี

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ชี้แจงรายรับ-รายจ่าย 2 งบดุล 3. ข้อเสนอและลงมติจากสมาชิก 4. ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปจัดทำเป็นแผนงานในอนาคต

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
1463
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
สมาชิกสหภาพแรงงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
30
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
หอประชุม “นวไพรเวซี่” นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ต.คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. แจ้งวัน-เวลา-สถานที่การจัดงานประชุมใหญ่ 2. ติดประกาศให้รับทราบให้รับทราบโดยทั่วกัน 3. เข้าไปเชิญชวนสมาชิกให้เข้าประชุมใหญ่ ช่วงเช้า morning meeting โดยทั่วกัน 4. ขอให้บริษัทช่วยลดโอที-หรืองดการทำงาน 5. จัดทำข้อมูลการนำเสนอแก่สมาชิก power point จำนวน 58 หน้า 6. มอบหมายการทำงานให้คณะกรรมการรับผิดชอบ - จองสถานที่ - ทำป้ายประกาศเชิญชวน - จัดทำเอกสารเชิญประชุม ผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่แรงงาน, สหภาพแรงงานในเครือและในกลุ่มสภาแรงงาน องค์การลูกจ้างแห่งประเทศไทย - จองอาหารโต๊ะจีน - จองดนตรี - ซื้อของรางวัล - จัดทำเอกสารการลงทะเบียน - นัดแนะคณะกรรมการเพื่อรับหน้าที่ก่อนวันประชุมใหญ่
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมใหญ่ จำนวน 521 คน คิดเป็น 36 %

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

การให้ความร่วมมือของบริษัทในการลดโอทีหรืองดการทำงาน ทาให้สมาชิกมีเวลามาร่วมกิจกรรมการประชุมใหญ่ได้มากขึ้นพร้อมเพียงกัน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

การเชิญชวนสมาชิกมาร่วมประชุมให้มาก ๆ เป็นเรื่องยากมาก สมาชิกมีกิจธุระ มีครอบครัว มีสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนมากกว่าจึงขาดประชุม

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
ผลิตภัณฑ์วิศวไทย
ที่อยู่องค์กร :
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 101/90 หมู่ที่ 20 ต.คลองหนึ่ง ต.คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ :
e-mail :
nipar.p@attg.co.th, jeerasak.i@attg.co.th
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นิภา พงษ์ภมร, จีรศักดิ์ อินศิริ
ตำแหน่ง :
พนักงานแรงงานสัมพันธ์
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
nipar.p@attg.co.th, jeerasak.i@attg.co.th
line ID :
nuengnirun111, jee2082
มือถือ :
086-8008006, 081-0541440