ข้อมูลกิจกรรม

แสงงามปันความรู้

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

องค์กร มีโครงการที่ได้ทำอยู่หลายอย่างทั้งที่ทำไปแล้ว ได้แก่ โครงการสร้างบุญ สร้างสามัคคี โครงการมอบทุนเรียนดีแก่บุตรพนักงาน โครงการรางวัลพนักงานผูกพัน และกำลังจะทำ คือ - โครงการเติมสุขด้วยรอยยิ้ม - โครงการแสงงามปันความรู้ - โครงการสุขภาพดีมีชัย โครงการที่ขอหยิบยกขึ้นมานำเสนอคือ โครงการแสงงามปันความรู้ ประโยชน์ต่อตัวเอง และองค์กร

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อพนักงานได้รับความรู้ด้านต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง 2. รู้จักการใช้งานของสินค้าแต่ละชนิดของกิจการ 3. ให้พนักงานได้ใช้ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง 4. สุดท้ายความรอบรู้ จะนำพาความสุขสู่ตัวของผู้รู้

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
50
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานออฟฟิศ,พนักงานขาย,พนักงานจัดส่ง
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
2
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในองค์กร
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ประชุมหัวหน้าแผนก 2. สำรวจความต้องการของแต่พนักงานในองค์กร 3. กำหนดเรื่องที่จะอบรมเพิ่มทักษะให้พนักงาน ได้แก่ หมวดสินค้า,การดูแลรถยนต์,ทักษะการให้บริการลูกค้า เป็นต้น 4. การอบรมให้ผู้ชำนาญการขององค์กรเป็นวิทยากรเป็นการอบรมแบบพี่สู่น้อง 5. จัดทำตารางเวลาในการอบรม 6. นำเสนอผู้บริหาร 7. ติดบอร์ดประกาศให้พนักงานเข้าอบรม 8. ประเมินผลหลังการอบรมทุก 2 เดือน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- จัดทำแบบประเมินผลก่อน และหลังการทำโครงการ - พนักงานมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง - ความสุขขององค์กรเพิ่มขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. นโยบายแน่นอน 2. ความร่วมมือรวมใจของทุกคน 3. สร้างแรงจูงใจ 4. ติดตามผล

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- มีความต่อเนื่อง - พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรม - รับฟังข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท แสงงามกรุ๊ป (2535) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
123-125-127 ถนนจักรวรรดิ แขวง-เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ :
e-mail :
lucy.pv109@gmail.com
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
พรรณี วนิชยางกูรานนท์
ตำแหน่ง :
ทรัพยากรบุคคล
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
lucy.pv109@gmail.com
line ID :
pannee109
มือถือ :
089-6798899