ข้อมูลกิจกรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติถ่ายทอดความรู้ประมวลจริยธรรมและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ในปี พ.ศ. 2559 กรมควบคุมโรค มีนโยบายในการพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award หรือ PMQA) ที่มุ่งเน้นให้มีการนำองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส โดยวางเป้าหมายเป็นองค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินงาน (กรมคุณธรรม) มีการกำหนด แนวทาง มาตรการหลัก และให้มีการสื่อสาร ถ่ายทอด แนวทางให้หน่วยงานภายในกรมนำไปปฏิบัติ ได้แก่ 1) ส่งเสริมการพัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 2.) สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ยึดหลักธรรมาภิบาล 3) รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สื่อต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม สร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ กลุ่มพัฒนาองค์กร สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จึงได้เสนอโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2559 ขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการ 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม ความตระหนักในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ 3. เพื่อถ่ายทอดระเบียบปฏิบัติในองค์กร เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
140
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
บุคลากรข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

วิธีดำเนินงาน 1. ศึกษาเกณฑ์ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยผ่านเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 2. จัดตั้งคณะทำงานส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน 3. จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อชี้แจงและร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินงาน 4. ประกาศนโยบายส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ สร้างความเข้าใจ และความตระหนักให้แก่บุคลากร 6. สรุปผลการดำเนินงาน กลยุทธ์ที่ใช้ 1. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการ 2. สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม ความตระหนักในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ 3. ถ่ายทอดระเบียบปฏิบัติในองค์กร เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลลัพธ์: บุคลากรและเจ้าหน้าที่ สอวพ. ได้รับความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 80 คน ตัวชี้วัดความสำเร็จ: จำนวนบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ประมวลจริยธรรมและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 80

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินงาน 2. บุคลากรให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม 3. คณะทำงานมีความเข้มแข็ง ร่วมมือร่วมใจกัน 4. การได้รับงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. ควรมีการวางแผนและกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม พร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน ตั้งแต่ระดับกรม กอง สำนัก และกลุ่มงาน 2. ควรมีการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อเปรียบเทียบก่อน–หลัง เข้าร่วมกิจกรรม 3. ควรมีการติดตามผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ว่าสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด 4. สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรให้เข้าร่วมกิจกรรมโดยสมัครใจ 5. ควรมีการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญ และให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ที่อยู่องค์กร :
88/21 หมู่ 4 อาคาร 5 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ :
02-343-1500
e-mail :
somyod_bn@hotmail.com
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
สมยศ เจริญสุข
ตำแหน่ง :
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการแผนกกลุ่มพัฒนาองค์กร
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
somyod_bn@hotmail.com
line ID :
benz51471953
มือถือ :
094–6014326