ข้อมูลกิจกรรม

การสร้างสุของค์กร Neoexhibit 2559

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เลือกกิจกรรมที่คิดว่าตนเองยังทำได้ไม่เต็มที่ นำมาทำกิจกรรม รณรงค์ให้เป็นกิจจะลักษณะ โดยเลือกหมวดที่ทำเครื่องหมาย 4 หมวด สำหรับหมวดอื่นที่ทำและคิดว่าได้ผลพอใช้อยู่ จึงจัดเป็น second priority

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ ด้านความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็น Happy Brain - เพื่อ Happy Soul ให้พนักงานมีสมาธิในการทำงานมากขึ้น ด้วยกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม - เพื่อให้มีรู้จักใช้รู้จักออม - เพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยดีขึ้น

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
175
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงาน และช่างทั้งหมดขององค์กร
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
6
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
สำนักงานใหญ่ และที่โรงงาน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- แบ่งพนักงานจัดกิจกรรม 4 Happy เป็นทีม ๆ ละ 2-3 คน และจะสับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ - ใช้เวลาและความเป็นไปได้ที่จะทำกิจกรรมในหมวดนั้น ๆ ที่ทำได้จริง โดยเจ้าของติดตามผลความคืบหน้าเสมอ - วัดผล โดยให้แบ่งเป็นหัวหน้าประเมินลูกน้อง และประเมินตนเอง สรุป ข้อคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวลาที่วางไว้ อาจแบ่งวัดผล 2 เดือนครั้ง - แต่ละกิจกรรมจะมีรางวัล surprise ถ้าจัดได้ดี เพื่อเกิดขวัญกำลังใจในการทำดีร่วมกัน ซึ่งต้องสละเวลาให้ความร่วมมือ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
Happy Soul ทำให้พนักงานมีสมาธิมากขึ้น เห็นความสำคัญของสมาธิ เพราะช่วยให้ทำงานไม่ค่อยผิดพลาดข้อความดีพร้อมภาพประกอบ ส่งถึงทีมทุกเช้า กระตุ้นใน มีความรักและสามัคคีกันมากขึ้น มีกำลังใจฝ่าฟันงานที่เหนื่อยและหนักไปพร้อมๆกัน และเป็นธรรมะ ที่ทำให้เข้าใจหลักความจริงของชีวิตการเน้นให้คนมีศีลธรรม เดินตามทางพุทธศาสนา ทำให้คนมีจิตใจอ่อนโยนขึ้น เอื้อเฟื้อกันง่าย Happy Money ให้ประกวดกระปุก เพื่อแข่งกันเก็บเงิน ทำให้ประทับใจว่า ทีมงานให้ความร่วมมือดีมาก เขาทำกระปุกกันมาสวยและดีเกินกว่าที่เราคาดหมาย ด้วยโจทย์ ง่ายๆ คือ ทำจากเศษวัสดุเหลือใช้ และสามารถหยอดเงินได้มาก ได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคน บอกได้คำเดียว ว่า นับถือความตั้งใจเลยค่ะ เมื่อปลายปี แกะกระปุกนับเงิน ผลเกินคาด ลุงช่างสี ชนะการเก็บเงิน แกเก็บได้ เกือบ 17,000 บาท คนที่ชนะรางวัลที่ 2, และที่ 3 เก็บได้ 12,000 9,000 บาท ตามลำดับ ส่วนที่เป็นพนักงานรายเดิน มีกิจกรรมเล่นแชร์ มือละ 1,000 บาท ปรากฏสมัครเล่นกันทั้งออฟฟิศ เกินคาดหมาย จนต้องแบ่งเป็น แชร์ 3 วง เพราะไม่จะกินเวลายาวเกินไป แต่ละวง เล่นกัน 1 ปี ก็ได้เงินหมื่นกว่า (นี่คือผลการเก็บเงิน หากไม่เล่น เงินก้อนนี้ก็ไม่ทราบใช้อะไรไป

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- เจ้าของชี้แจง ประโยชน์ของกิจกรรม ให้เข้าใจ เมื่อเข้าใจก็เกิดการร่วมมือ - มีการลงมือทำกันจริง เจ้าของคอยติดตามผล - มีการแบ่งคนรับผิดชอบ - มีแรงจูงใจในเรื่องรางวัล พอให้ร่าเริง และ active - มีการประเมินผล ชี้แจงความแตกต่าง ของผู้ดำเนินงานและรางวัล

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ความต่อเนื่อง ในปี 2560 กำหนดผู้รับผิดชอบทีมใหม่ Happy Brain 2560 1. เน้นการเพิ่มทักษะการรายงานผลการทำงาน โดยเน้น การคิดแบบเป็นระบบ และการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ โดยมีการฝึกให้เขียนประเมินการทำงาน ในกระดาษคล้าย chart ที่เริ่มจากปัญหาที่ประสบอยู่ ----->> สาเหตุ เกิดจากอะไร (ไล่ไปเรื่อยๆ เหมือนร้องเพลง กบเอยทำไมจึงร้อง กบมันร้องเพราะท้องมันปวด ท้องเอยทำไมจึงปวด ท้องมันปวด เพราะว่าข้าวมันดิบ ฯ ไล่จนสุด จนไม่มีคำถามค้างคา) ----->> วิธีแก้ไข คืออะไรที่ทำไปขณะนั้น ----->> วิธีป้องกันปัญหาไม่ให้เกิด เพราะฝึกเขาวิเคราะห์ถึงต้นเหตุที่แท้จริง โดยมีหัวหน้าและเจ้าของ คอยแนะนำ และสอนหากเขียนไม่ถูก ค่อยๆให้ฝึกเขียน ฝึกวิเคราะห์ ให้เข้า มีทักษะการสื่อสาร การสื่อสารที่ดี ต้องเขียนแบบ (อ่านเจอในหนังสือ แล้วชอบมาก ทำแบบนี้ค่ะ) "เขียนภาษาคน, เขียนอย่างคนเขียน, เขียนให้คนอ่าน, เขียนให้คนอ่าน เข้าใจเหมือนคนเขียน" การทำงานเป็นทีม จะมีประสิทธิภาพหรือไม่ ทักษะการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญมาก จะทราบอย่างไรว่า เราสื่อสารได้ดี ให้เขาสังเกต ว่าสื่อสารแล้วคนฟัง หรือคนอ่านเข้าใจ แบบไม่มีคำถามอีกเลย การเขียน ต้องเขียนให้คนทุกคนอ่านเข้าใจ แม้เขาจะไม่เกี่ยวกับงานนั้นๆ ก็ต้องอ่านเข้าใจ 2. เจ้าของจะซื้อหนังสือ pocket book ที่น่าอ่าน และแฝงข้อคิด มาแบ่งให้จับสลากอ่าน แล้วฝึกจับประเด็นสำคัญมาเล่าสู่กันฟัง ในกลุ่ม sales & Designer ซึ่งเขาทำให้ดี และบอกว่า เขาได้สมาธิในการอ่าน และได้ข้อคิดในการคิดเพิ่มเติม เชิง positive thinking Happy Body 2560 มีเพิ่มเติมกิจกรรม ปลูกผักสวนครัว แบ่งทีม แข่งกัน กันปลูกและดูแล จะมีรางวัล บริษัทฯ สนับสนุนเงินทุน เพื่อฝึกนิสัยการใช้เวลาว่างมีประโยชน์ และได้ผลผลิตดีต่อสุขภาพ เกิดความถูมิใจเมื่อเห็นดอกผลเติบโตจากฝีมือการปลูกของพวกเราช่วยๆ กัน มีการนำออกกำลังกาย ทุกเช้า ด้วยการเต้น แอโรบิค 15 นาที ผู้นำกิจกรรม มานำเต้น ที่ออฟฟิศ ส่วนที่โรงงาน จะเต้นกันตอน บ่าย 2 โมง เปิดเพลง มีทีมนำเต้น หรือแค่เบรกมาสลัดแขนขา พักจากงานสัก 10-15 นาที ทุกวัน ทุกเย็นวันอังคาร และพฤหัส มีการนัดกันไปออกกำลังกาย ที่สนามไทย-ญี่ปุ่นดินแดง หรือ เต้นแอโรบิคในออฟฟิศ ตอนเย็นหลังเลิกงาน มีการชั่งน้ำหนัก คำนวณดัชนีมวลกาย แล้วทำ report ติดว่า ใครอ้วน พอดี หรือผอม กระตุ้น การดูแลสุขภาพ มีการเสิร์ฟน้ำสมุนไพร ตอนบ่าย เช่น น้ำหล่อฮั๊งก๋วย แก้ร้อนใน, น้ำมะตูม, น้ำกระเจี๊ยบ, น้ำมะนามผสมน้ำผึ้ง สลับไปมา โดยให้แม่บ้านที่ ออฟฟิศ ต้มแจก (ที่โรงงานไม่ได้ทำ เพราะคนกระจายอยู่ตามหน้างาน) มีการรณรงค์ ชวนเชิญทานสลัดผักสด มีน้องพนักงาน ไป-กลับ วังน้ำเขียว อาสาช่วยซื้อผักสลัด บริษัทฯ จัดปลาทูน่า และน้ำสลัดถั่วงานญี่ปุ่น ให้ทานอาทิตย์ละ ครั้ง (กิจกรรมนี้ทำอยู่ประมาณเดือนหนึ่ง แต่มีความไม่สะดวกในการขนส่งผักสลัด เพราะมีคนฝากซื้อมากมายจนน้องคนนั้น เอามาไมไหว เพราะต้องแช่เย็นในกล่องโฟมมา ลำบากน้องคนนั้นที่มาส่ง) ช่วงที่ทำได้รับความนินม มีความสุขกันมากที่ได้ทานสลัดผักทั้งออฟฟิศ Happy Soul ยังเปิดเสียงสวดมนต์ทำวัตรเช้าทุกวัน เวลา 9 โมง วันพระใหญ่ เดือนละ สองครั้ง มีสวดมนต์ นั่งสมาธิพร้อมกัน ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง น้องผู้นำกิจกรรม มีเสริม การประกวดส่งภาพถ่ายตนเองหรือคนในครอบครัว ไปวัด พร้อมตั้งชื่อภาพเก๋ๆ มาประกวด ให้ทีมงานโหวดรูปที่ผ่านเข้ารอบ 5 รูป แล้วตั้งคำถามถาม เพื่อให้ตอบ ในเชิงสร้างสรรค์ ว่าไปวัดทำไม หรือไปทำบุญได้อะไร ทำนองนี้ เป็นต้น เหมือนประกวดนางงาม ต้องมีคะแนนเชาว์ปัญญาการตอบคำถาม มีรางวัล รางวัลไม่ได้ง่ายๆ ต้องวัดทักษะไหวพริบด้วย จะมีกิจกรรมเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆ เพื่อสร้างความต่อเนื่อง.....เพราะทุกกิจกรรมเราทำเพื่อ..สร้างนิสัยที่ดี

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท นีโอเอ็กซ์ฮิบิท จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
100/1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ :
02-343-1500
e-mail :
juntorn@neo-exhibit.com
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
จันทร แสงสุวรรณวาว
ตำแหน่ง :
กรรมการผู้จัดการ
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
juntorn@neo-exhibit.com
line ID :
มือถือ :