ข้อมูลกิจกรรม

เลิกบุหรี่ ทุกชีวีเป็นสุข

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

พนักงานโคเน่เครนส์เป็นช่าง มีอัตราการสูบบุหรี่มากกว่า 70% (พนักงาน 97 คน ชาย 80 คน หญิง 27 คน) ซึ่งลักษณะการทำงานต้องปฏิบัติงานบนที่สูง ทางผู้บริหาเป็นห่วงในสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน จึงเล็งเห็นว่าการเลิกบุหรี่อาจมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคปอด และระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงานบนที่สูง จึงให้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- พนักงานเลิกบุหรี่ได้มากกว่า 50% ของผู้สูบบุหรี่ - พนักงานมีสุขภาพปอดและระบบทางเดินหายใจดีขึ้น - พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
50
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ช่างที่สูบบุหรี่
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
3
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริษัท โคเน่เครนส์ จำกัด
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- เขียนโครงการ นำเสนออนุมัติ - ประชาสัมพันธ์โครงการ - เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ - ดำเนินกิจกรรมโครงการ - สรุปผลการดำเนินโครงการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
พนักงานเลิกบุหรี่ได้ตามเป้าหมาย

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการ 2. ความตั้งใจในการเลิกบุหรี่ 3. ผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. การมอบรางวัลจูงใจผู้เข้าร่วมโครงการ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท โคเน่เครนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
789/11 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ :
038-348-305-7 ต่อ 208
e-mail :
naruchjeera.techawannasiri@ konecranes.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางณรัชต์จีรา เตชวรรณศิริ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
naruchjeera.techawannasiri@ konecranes.com
line ID :
safetykone
มือถือ :
08-9969-8225, 09-3623-6556