ข้อมูลกิจกรรม

CHIT CHAT SHARE

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

บริษัท สยามกลการ จำกัด เป็นบริษัทสำนักงานใหญ่ ซึ่งมีบทบาทในการติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การกระจายข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ให้กับบริษัทในกลุ่มสยามกลการ จึงเห็นได้ว่าการสื่อสารภายในองค์การทำให้สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก แต่เดิมบริษัทฯใช้การสื่อสารระหว่างพนักงานกับพนักงานและผู้บริหารกับพนักงาน ด้วยการจัดกิจกรรม Morning Talk ในตอนเช้า หลังจากที่กิจกรรม Morning Talk ได้ยกเลิกไปในปี 2014 ทำให้เกิดการปฎิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน และพนักงานน้อยลง ทางทีมงานจึงมีแนวคิดในการนำกิจกรรม Morning talk นี้กลับมาอีกครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกส่วนงาน ในการส่งตัวแทนของแต่ละส่วนเข้าร่วมเป็นทีมงานในโครงการ CHIT CHAT SHARE โดยมีความมุ่งหวังให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในบริษัทฯ และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข่าวสาร และเรื่องราวระหว่างกันในกลุ่มพนักงาน อันจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการร่วมสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในองค์กร สอดคล้องกับแนวคิด Happy Society ตามแนวคิด Happy Work Place ของ สสส. แนวทางของโครงการ CHIT CHAT SHARE เป็นกิจกรรมที่ให้พนักงานได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร หรือแชร์ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ โดยกำหนดให้มีขึ้นอาทิตย์ละ 2 วัน คือ วันอังคารและวันพฤหัสบดี วันละ 10 นาที ในเวลา 8.30 – 8.40 น. วันละ 2 ท่าน ซึ่งจะเริ่มจากทีมงานเป็นผู้ดำเนินโครงการจนครบ จากนั้นจะเวียนแต่ละส่วนงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ เดือน กรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2016

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้แชร์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้พนักงานได้สื่อสารกันทางตรง 2. เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงานได้รับทราบข่าวสารได้ทั่วถึงและทุกส่วนงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 3. เพื่อให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานบริษัททุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
3
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อาคารสยามกลการ
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. นัดประชุมทีมงาน เพื่อชี้แจงที่มาของโครงการ แนวทาง วัตถุประสงค์ และการดำเนินงานของโครงการ 2. กำหนดตารางวันและผู้พูดในโครงการ โดยจะสับเปลี่ยนกันไปตามส่วนงาน และในทุกสัปดาห์จะมีผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขึ้นมาพูด 1 วัน 3. เมื่อครบกำหนด 3 เดือน จะทำการประเมินโครงการโดยพนักงาน เพื่อประเมินความพึงพอใจและใช้ในการปรับปรุงโครงการต่อไป
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานได้รับความรู้ใหม่ ๆ และข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ได้ถูกต้องและทั่วถึง 2. พนักงานเห็นความสำคัญกับการสื่อสารมากขึ้น 3. พนักงานเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างส่วนงาน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. วันและเวลาของโครงการ 2.ความน่าสนใจเนื้อหาในการนำเสนอ 3. การมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือของพนักงานในบริษัท 4. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการChit Chat Share

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- เพิ่มกิจกรรมแทรกเข้าไป เช่น การเล่นเกม การขยับร่างกายเบาๆในตอนเช้า

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท สยามกลการ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
891/1 อาคารสยามกลการ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ :
02-216-2081
e-mail :
Sineenat.m@siammotors.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
สินีนาฎ เมติกัน
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
Sineenat.m@siammotors.com
line ID :
Sinee_t
มือถือ :
098-829-7736