ข้อมูลกิจกรรม

Team Building

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากพนักงานในบริษัทที่ทำงานร่วมกันแต่อยู่ต่างแผนกแต่ไม่รู้จักกัน บางคนเคยคุยกันแค่ในโทรศัพท์ หรือ E-mail ได้มารู้จักกันจริงๆ โดยการมาทำกิจกรรมร่วมกัน ได้สร้างความสัมพันธ์กันมากขั้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้พนักงานแต่ละแผนกได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีจากพนักงานแต่ละแผนกที่ทำงานร่วมกันแต่ไม่รู้จักกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน 2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรที่ดีต่อพนักงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
100
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ตัวแทนแต่ละแผนกสลับกันไป
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
2
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2557
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
โรงแรม/รีสอร์ท ที่มีห้องประชุมสามารถรองรับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ 100 คน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. วางแผนการดำเนินงาน 2. เสนอนโยบายแก่ผู้บริหารเพื่อขออนุมัติกิจกรรม 3. จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 4. คณะกรรมดำเนินการจัดเตรียมงาน สถานที่ หัวข้อเรื่องที่สอน กิจกรรม และอาหาร 5. ให้แต่ละแผนกคัดตัวแทนพนักงานที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม 6. เริ่มดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน 7. ประเมินผลกิจกรรมและให้สรุปผล
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- แบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อเพื่อนร่วมทีมและบริษัทดีขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

พนักงานมีความตั้งใจในการทำงานและมีบรรยากาศในการทำงานดีขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

จะต้องมีการเพิ่มผู้เข้าร่วมสัมนาในแต่ละรอบหรือเพิ่มความถี่ในการจัดกิจกรรม

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
1 ม.4 ถ.บ้านปลายคลองครุ ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ :
02-324-0617-22 ต่อ 1
e-mail :
pongdanai@kingfihrer.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
พงศ์ดนัย ภู่ศาสตร์
ตำแหน่ง :
HR Officer
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
pongdanai@kingfihrer.co.th
line ID :
pom_pdn
มือถือ :
08-0022-6688